Pn Wt Śr Cz Pt So N
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Data : Cz, 12 Wrz 2019
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

 

Plan lekcji

Office 365

Rada Rodziców

Dziennik elektroniczny

Biblioteka

RODO

Odwiedź nasz kanał na YouTube - ZSPWK PLAY

Regulamin funkcjonowania monitoringu wizyjnego w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Wojkowicach Kościelnych

§ 1

Regulamin określa cel i zasady funkcjonowania systemu monitoringu wizyjnego, miejsca instalacji kamer systemu, reguły rejestracji i przechowywania zapisu z kamer, sposób ich zabezpieczenia oraz tryb udostępniania danych z zapisu z kamer.

§ 2

Celem monitoringu wizyjnego jest:

1)    zapewnienie porządku publicznego i bezpieczeństwa osób przebywających na monitorowanym terenie,

2)    ochrona mienia.

§ 3

Administratorem systemu monitoringu wizyjnego jest Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Wojkowicach Kościelnych.

§4

 1. System monitoringu wizyjnego obejmuje obiekty Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Wojkowicach Kościelnych położone przy ul. Zachodniej 4 oraz teren wokół nich (złącznik nr 1 – mapa monitorowanego obszaru).
 2. Monitoring wizyjny nie obejmuje pomieszczeń sanitarnych, przebieralni, stołówki, pomieszczeń socjalnych, kuchni, sali korekcyjnej, sali gimnastycznej, świetlicy, przedszkola, gabinetu pielęgniarki, pracowni przedmiotowych, boisk sportowych oraz placu zabaw.
 3. System monitoringu wizyjnego składa się z:

1)    kamer rejestrujących obraz,

2)    urządzenia rejestrującego i zapisującego obraz na nośniku fizycznym,

3)    stacji monitorowania umożliwiającej podgląd rejestrowanego obrazu.

 1. Urządzenie rejestrujące oraz stacja monitorowania znajdują się w pomieszczeniach budynku szkoły tj. Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Wojkowicach Kościelnych przy ul. Zachodniej 4.
 2. Monitoring funkcjonuje całodobowo.
 3. Rejestracji podlega obraz z kamer monitoringu, bez rejestracji dźwięku.
 4. Zapisy z kamer przechowywane są przez okres do jednego miesiąca, a następnie dane ulegają usunięciu poprzez nadpisanie danych na urządzeniu rejestrującym.

§ 5

 1. Informacja o funkcjonowaniu monitoringu wizyjnego podawana jest poprzez rozmieszczenie tablic z piktogramem kamery na terenie i przy wejściach do budynków.
 2. Na tablicy ogłoszeń, na stronach Biuletynu Informacji Publicznej Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Wojkowicach Kościelnych oraz na stronie internetowej www.zspwk.edu.pl w zakładce "Monitoring" zamieszcza się następującą klauzulę:

"Zespół Szkolno-Przedszkolny w Wojkowicach Kościelnych prowadzi monitoring wizyjny budynku oraz terenu wokół niego w celu zapewnienia porządku publicznego i bezpieczeństwa osób przebywających na monitorowanym terenie oraz ochrony mienia. Podstawę prawną wprowadzenia monitoringu stanowią art. 111 ust. 1 ustawy z dnia 10.05.2018 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz.1000 z późn. zm.),  art. 222 § 1 Kodeksu pracy (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 917 z późn. zm.) oraz  art. 108a ustawy z 14.12.2016 r. – Prawo oświatowe (DZ.U.2018.996 i 1000 z późn. zm.).

Administratorem systemu monitoringu jest Zespół Szkolno-Przedszkolny w Wojkowicach Kościelnych. Kontakt z Inspektorem Danych Osobowych jest możliwy pod numerem tel. 326741053.

Każda osoba ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Zapisy z monitoringu przechowywane będą przez okres 1 miesiąca. Odbiorcami danych osobowych mogą być wyłącznie ograny uprawnione na podstawie przepisów prawa.

Regulamin monitoringu dostępny jest na stronie internetowej www.zspwk.edu.pl oraz w Biuletynie Informacji Publicznej."

§ 6

Dostęp do obrazu i zapisu monitoringu mają: administrator systemów informatycznych Zespółu Szkolno-Przedszkolnego w Wojkowicach Kościelnych, Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Wojkowicach Kościelnych, Sekretarz Szkoły. Osoby te zobowiązane są do przestrzegania przepisów prawa w zakresie danych osobowych.

§ 7

 1. Dane zarejestrowane w ramach monitoringu wizyjnego nie stanowią informacji publicznej i nie podlegają udostępnieniu na podstawie przepisów ustawy o informacji publicznej.
 2. Zapis z systemu monitoringu wizyjnego może być udostępniony wyłącznie uprawnionym organom w zakresie prowadzonych przez nie postępowań na podstawie pisemnego wniosku za zgodą Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Wojkowicach Kościelnych.
 3. Osoba zainteresowana zabezpieczeniem zapisu z monitoringu wizyjnego na potrzeby przyszłego postępowania może zwrócić się do Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego z pisemnym wnioskiem o sporządzenie jego kopii, wskazując dokładną datę, a także czas i miejsce zdarzenia.
 4. Kopia sporządzona na pisemny wniosek osoby zainteresowanej przechowywana jest w zamkniętym pomieszczeniu i udostępniania uprawnionym organom, np. Policji, sądom itp. W przypadku bezczynności uprawnionych organów kopia jest niszczona po upływie sześciu miesięcy od dnia jej sporządzenia, a z czynności tej sporządza się protokół.
 5. Zapis z monitoringu wizyjnego wydawany jest za pokwitowaniem.
 6. Kopie zapisu z monitoringu podlegają zaewidencjonowaniu w rejestrze obejmującym następujące informacje:

1)    numer porządkowy kopii,

2)    okres, którego dotyczy nagranie,

3)    źródło nagrania, np. kamera nr .......,

4)    datę wykonania kopii,

5)    dane i podpis osoby, która sporządziła kopię,

6)    w przypadku wydania kopii - dane organu, któremu udostępniono zapis,

7)    w przypadku zniszczenia kopii - datę zniszczenia i podpis osoby, która kopię zniszczyła.

§ 8

Regulamin zamieszcza się na stronie internetowej Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Wojkowicach Kościelnych w zakładce "Monitoring".