Pn Wt Śr Cz Pt So N
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

 

Plan lekcji

Office 365 - Porady

Rada Rodziców

Dziennik elektroniczny

Biblioteka

RODO

Odwiedź nasz kanał na YouTube - ZSPWK PLAY

Regulamin funkcjonowania monitoringu wizyjnego  w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Wojkowicach Kościelnych

§ 1.

Regulamin określa cel i zasady funkcjonowania systemu monitoringu wizyjnego, miejsca instalacji kamer systemu, reguły rejestracji i przechowywania zapisu z kamer, sposób ich zabezpieczenia oraz tryb udostępniania danych z zapisu z kamer.

§ 2.

Celem monitoringu wizyjnego jest:

1)    zapewnienie porządku publicznego i bezpieczeństwa osób przebywających na monitorowanym terenie,

2)    ochrona mienia.

§ 3.

Administratorem systemu monitoringu wizyjnego jest Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Wojkowicach Kościelnych.

§ 4.

 1. System monitoringu wizyjnego obejmuje obiekty Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Wojkowicach Kościelnych położone przy ul. Zachodniej 4 oraz teren wokół nich (złącznik nr 1 – mapa monitorowanego obszaru).
 2. Monitoring wizyjny nie obejmuje pomieszczeń sanitarnych, przebieralni, stołówki, pomieszczeń socjalnych, kuchni, sali korekcyjnej, sali gimnastycznej, świetlicy, przedszkola, gabinetu pielęgniarki, pracowni przedmiotowych, boisk sportowych oraz placu zabaw.
 3. System monitoringu wizyjnego składa się z:

1)    kamer rejestrujących obraz,

2)    urządzenia rejestrującego i zapisującego obraz na nośniku fizycznym,

3)    stacji monitorowania umożliwiającej podgląd rejestrowanego obrazu.

 1. Urządzenie rejestrujące oraz stacja monitorowania znajdują się w pomieszczeniach budynku szkoły tj. Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Wojkowicach Kościelnych przy ul. Zachodniej 4.
 2. Monitoring funkcjonuje całodobowo.
 3. Rejestracji podlega obraz z kamer monitoringu, bez rejestracji dźwięku.
 4. Zapisy z kamer przechowywane są przez okres do 5 dni, a następnie dane ulegają usunięciu poprzez nadpisanie danych na urządzeniu rejestrującym.

§ 5.

 1. Informacja o funkcjonowaniu monitoringu wizyjnego podawana jest poprzez rozmieszczenie tablic z piktogramem kamery na terenie i przy wejściach do budynków z opisem: „Zespół Szkolno-Przedszkolny w Wojkowicach Kościelnych prowadzi monitoring wizyjny budynku oraz terenu wokół niego w celu zapewnienia bezpieczeństwa uczniów i pracowników oraz ochrony mienia. Nagrania są przechowywane 5 dni. Więcej informacji można uzyskać: na stronie internetowej www.zspwk.edu.pl oraz tablicy informacyjnej w budynku szkoły” .
 2. Na tablicy ogłoszeń, na stronie internetowej www.zspwk.edu.pl w zakładce "Monitoring" zamieszcza się następującą klauzulę:

„Obowiązek informacyjny – monitoring wizyjny

Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych utrwalonych za pomocą monitoringu wizyjnego

 1. Administrator danych

 Administratorem systemu monitoringu jest Zespół Szkolno-Przedszkolny w Wojkowicach Kościelnych ul. Zachodni 4, 42-510 Wojkowice Kościelne. Z administratorem można się skontaktować telefonicznie: 326741053 lub za pomocą poczty elektronicznej: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 1. Inspektor Ochrony Danych (IOD)

 Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się kontaktować w sprawach dotyczących Państwa danych osobowych. Z administratorem można się skontaktować telefonicznie: 326741053 lub za pomocą poczty elektronicznej: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 1. Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania danych

Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celach:

 • zapewnienia porządku publicznego i bezpieczeństwa osób przebywających na monitorowanym terenie,
 • ochrony mienia.

Podstawę prawną wprowadzenia monitoringu stanowią art. 6 ust. 1 lit. e RODO art. 111 ust. 1 ustawy z dnia 10.05.2018 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz.1000 z późn. zm.),  art. 222 § 1 Kodeksu pracy (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 917 z późn. zm.) oraz  art. 108a ustawy z 14.12.2016 r. – Prawo oświatowe (DZ.U.2018.996 i 1000 z późn. zm.).

 1. Okres przechowywania danych

Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres nie dłuższy niż 5 dni.

 1. Odbiorcy danych

Dane osobowe będą udostępniane upoważnionym pracownikom Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Wojkowicach Kościelnych.

 1. Prawa związane z przetwarzaniem danych

Mają Państwo prawo żądać od Administratora dostępu do swoich danych, ich sprostowania, zaktualizowania, ograniczenia przetwarzania, jak również masz prawo do wniesienia sprzeciwu.

Gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO mają Państwo prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 1. Obowiązek podania danych i konsekwencje niepodania danych

Przebywając na terenie placówki dobrowolnie przekazują nam Państwo swoje dane. Jeżeli nie chcą Państwo by Państwa wizerunek został utrwalony w systemie monitoringu wizyjnego należałoby zrezygnować z wejścia na teren Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Wojkowicach Kościelnych, który został objęty monitoringiem wizyjnym.”

 § 6.

Dostęp do obrazu i zapisu monitoringu mają: administrator systemów informatycznych Zespółu Szkolno-Przedszkolnego w Wojkowicach Kościelnych, Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Wojkowicach Kościelnych, Sekretarz Szkoły. Osoby te zobowiązane są do przestrzegania przepisów prawa w zakresie danych osobowych.

§ 7.

 1. Dane zarejestrowane w ramach monitoringu wizyjnego nie stanowią informacji publicznej i nie podlegają udostępnieniu na podstawie przepisów ustawy o informacji publicznej.
 2. Zapis z systemu monitoringu wizyjnego może być udostępniony wyłącznie uprawnionym organom w zakresie prowadzonych przez nie postępowań na podstawie pisemnego wniosku za zgodą Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Wojkowicach Kościelnych.
 3. Osoba zainteresowana zabezpieczeniem zapisu z monitoringu wizyjnego na potrzeby przyszłego postępowania może zwrócić się do Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego z pisemnym wnioskiem o sporządzenie jego kopii, wskazując dokładną datę, a także czas i miejsce zdarzenia.
 4. Kopia sporządzona na pisemny wniosek osoby zainteresowanej przechowywana jest w zamkniętym pomieszczeniu i udostępniania uprawnionym organom, np. Policji, sądom itp. W przypadku bezczynności uprawnionych organów kopia jest niszczona po upływie sześciu miesięcy od dnia jej sporządzenia, a z czynności tej sporządza się protokół.
 5. Zapis z monitoringu wizyjnego wydawany jest za pokwitowaniem.
 6. Kopie zapisu z monitoringu podlegają zaewidencjonowaniu w rejestrze obejmującym następujące informacje:

1)    numer porządkowy kopii,

2)    okres, którego dotyczy nagranie,

3)    źródło nagrania, np. kamera nr .......,

4)    datę wykonania kopii,

5)    dane i podpis osoby, która sporządziła kopię,

6)    w przypadku wydania kopii - dane organu, któremu udostępniono zapis,

7)    w przypadku zniszczenia kopii - datę zniszczenia i podpis osoby, która kopię zniszczyła.

 § 8.

Regulamin zamieszcza się na stronie internetowej Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Wojkowicach Kościelnych w zakładce "Monitoring".