Pn Wt Śr Cz Pt So N
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

 

Plan lekcji

Office 365 - Porady

Rada Rodziców

Dziennik elektroniczny

Biblioteka

RODO

Odwiedź nasz kanał na YouTube - ZSPWK PLAY

Zasady rekrutacji do oddziałów klas pierwszych Szkoły Podstawowej im. Marii Skłodowskiej – Curie w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Wojkowicach Kościelnych w roku szkolnym 2019/2020

I Zasady rekrutacji tworzy się na podstawie przepisów:

a) ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 996)

b) zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Siewierz nr 0050.23.2019 z dnia 21 stycznia 2019 r., w sprawie określenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postepowania uzupełniającego na rok szkolny 2019/2020 do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych, publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Siewierz,

c) uchwały Rady Miejskiej w Siewierzu nr XXIII/224/2017 z dnia 2 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów uwzględnianych w postępowaniu rekrutacyjnym do klas pierwszych szkoły podstawowej w przypadku kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkół prowadzonych przez Gminę Siewierz, ustalenia liczby punktów dla poszczególnych kryteriów oraz określenia dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia.

Do klasy pierwszej publicznej szkoły podstawowej, której ustalono obwód, przyjmuje się na podstawie zgłoszenia rodziców, dzieci  zamieszkałe w tym obwodzie z urzędu (Karta Zgłoszenia-załącznik nr 1).

II Termin rekrutacji.

 1. Kandydaci zamieszkali poza obwodem publicznej szkoły podstawowej mogą być przyjęci do klasy I po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego, jeżeli szkoła nadal dysponuje wolnymi miejscami.
 2. Składanie wniosków o przyjęcie do klasy pierwszej szkoły podstawowej (Załącznik nr 2) wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym na rok szkolny 2019/2020 prowadzony jest od dnia 1 marca 2019 do 15 marca 2019 roku.
 3. Informacja o terminie rekrutacji znajduje się na stronie internetowej szkoły.
 4. Dodatkowe informacje o zasadach naboru można uzyskać osobiście w sekretariacie szkoły, dodatkowo pod nr telefonu 32 67-41-053.
 5. Od dnia 18 marca 2019 do 2 kwietnia 2019 roku następuje weryfikacja wniosków przez komisję rekrutacyjną o przyjęcie dziecka do klasy pierwszej szkoły podstawowej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.
 6. Lista dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do postępowania rekrutacyjnego  zostanie ogłoszona w dniu 3 kwietnia 2019 roku.
 7. Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia do klasy pierwszej szkoły podstawowej w postaci pisemnego oświadczenia (Załącznik nr 3) od dnia 4 kwietnia 2019 do 26 kwietnia 2019 roku.
 8. Lista dzieci przyjętych do klasy I zostanie udostępniona w sekretariacie szkoły oraz na tablicy informacyjnej w dniu 29 kwietnia 2019 roku.
 9. W terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych rodzic kandydata lub prawny opiekun może wystąpić do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata do danej placówki.
 10. Komisja rekrutacyjna w terminie 5 dni od dnia wystąpienia przez rodzica lub prawnego opiekuna kandydata z wnioskiem, o którym mowa w punkcie 8 sporządza uzasadnienie zawierające przyczyny odmowy przyjęcia, w tym najniższą liczbę punktów, która uprawniała do przyjęcia oraz liczbę punktów, którą kandydat uzyskał w postępowaniu rekrutacyjnym.
 11. W terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia komisji rekrutacyjnej rodzic lub prawny opiekun kandydata może wnieść do dyrektora odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej.
 12. W terminie 7 dni dyrektor placówki rozpatruje odwołanie rodzica/prawnego opiekuna kandydata od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej.
 13. Od decyzji dyrektora danej placówki przysługuje skarga do sądu administracyjnego.

 III. Postępowanie uzupełniające

 1. Jeżeli po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego szkoła nadal dysponuje wolnymi miejscami w klasie I, przeprowadza się postępowanie uzupełniające.
 2. Składanie przez rodzica/prawnego opiekuna wniosków o przyjęcie do klasy I wraz z załącznikami od dnia 1 sierpnia 2019 do 13 sierpnia 2019 roku ( Załącznik nr 2).
 3. Weryfikacja wniosków przez komisję rekrutacyjną o przyjęcie dziecka do klasy pierwszej szkoły podstawowej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym- od dnia 12 sierpnia 2019 do 19 sierpnia 2019 roku.
 4. Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych - 20 sierpnia 2019 roku.
 5. Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia do klasy pierwszej w postaci pisemnego oświadczenia (Załącznik nr 3) od dnia 21 sierpnia 2019 do 28 sierpnia 2019 roku
 6. Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych w dniu 29 sierpnia 2019 roku.
 7. Od decyzji komisji rekrutacyjnej przysługuje tryb odwoławczy jak w pkt. II.


IV Obowiązek szkolny

 1. W roku szkolnym 2019/2020 spełnianie obowiązku szkolnego rozpoczynają dzieci, które w roku 2019 ukończą 7 lat.
 2. Na wniosek rodziców naukę w klasie pierwszej szkoły podstawowej może także rozpocząć dziecko, które w 2019 roku kończy 6 lat, o ile korzystało z wychowania przedszkolnego w roku poprzedzającym rok szkolny, w którym dziecko ma rozpocząć naukę w szkole podstawowej albo posiada opinię o możliwości rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej wydaną przez publiczną poradnię psychologiczno – pedagogiczną lub niepubliczną poradnię psychologiczno – pedagogiczna założoną zgodnie z art.168 oraz zatrudniającą pracowników posiadających kwalifikacje określone dla pracowników publicznych poradni psychologiczno – pedagogicznych.

 V Zasady rekrutacji

 1. Do klasy pierwszej przyjmuje się z urzędu dzieci zamieszkałe w obwodzie szkoły, który obejmuje ulice określone w Uchwale  Rady Miejskiej w Siewierzu w sprawie ustalenia planu sieci oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez Miasto i Gminę Siewierz.
 2. Na wniosek rodziców (prawnych opiekunów) dziecko zamieszkałe poza obwodem może zostać przyjęte do pierwszej klasy jedynie w przypadku, gdy szkoła dysponuje wolnymi miejscami, za zgodą dyrektora szkoły.
 3. Decyzję o przyjęciu ucznia do szkoły podejmuje Dyrektor Szkoły.
 4. Jeżeli przyjęcie ucznia, wymaga przeprowadzenia zmian organizacyjnych pracy szkoły powodujących dodatkowe skutki finansowe, dyrektor szkoły może przyjąć ucznia po uzyskaniu zgody organu prowadzącego.
 5. W przypadku, gdy liczba wniosków rodziców (prawnych opiekunów) o przyjęcie do szkoły dziecka zamieszkałego poza obwodem szkoły jest większa niż liczba wolnych miejsc, którymi dysponuje szkoła, dzieci przyjmuje się z uwzględnieniem następujących kryteriów:
  a) kandydat do klasy pierwszej zamieszkuje na terenie Gminy Siewierz – wartość kryterium: 8 punktów,
  b) kandydat do klasy I realizował w szkole obowiązek rocznego przygotowania przedszkolnego – wartość kryterium: 10 punktów
  c) rodzeństwo kandydata do klasy I uczęszczało wcześniej lub aktualnie uczęszcza do szkoły – wartość kryterium: 8 punktów
  d) w granicach obwodu szkoły zamieszkują krewni kandydata do klasy I, którzy wspierają rodziców/prawnych opiekunów kandydata w zapewnieniu należytej opieki – wartość kryterium: 4 punkty
  W przypadku uzyskania przez kandydatów takiej samej ilości punktów ostateczną decyzję o przyjęciu dziecka zamieszkałego poza obwodem szkoły podejmuje dyrektor szkoły.
 6. W sprawie przydziału dzieci przyjętych do szkoły do określonych oddziałów klasowych, decyzję podejmuje Komisja Rekrutacyjna powołana przez Dyrektora Szkoły.
 7. Do zadań Komisji Rekrutacyjnej należy:
  a) Ustalenie wyników postępowania rekrutacyjnego i podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych;
  b) Ustalenie i podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych;
  c) Sporządzenie protokołu postępowania rekrutacyjnego;
 8. Dane osobowe kandydatów zgromadzone w celach postępowania rekrutacyjnego oraz dokumentacja postępowania rekrutacyjnego są przechowywane nie dłużej niż do końca okresu, w którym uczeń uczęszcza do danej publicznej szkoły.
 9. Dane osobowe kandydatów nieprzyjętych zgromadzone w celach postępowania rekrutacyjnego są przechowywane w szkole przez okres roku, chyba że na rozstrzygnięcie dyrektora została wniesiona skarga do sądu administracyjnego i postępowanie nie zostało zakończone prawomocnym wyrokiem.

 VI Dzieci niebędące obywatelami polskimi

Dzieci nie będące obywatelami polskimi przyjmowane są do szkoły na warunkach i w trybie dotyczącym obywateli polskich.


VII Odroczenia

 1. W przypadkach uzasadnionych ważnymi przyczynami, rozpoczęcie spełniania przez dziecko obowiązku szkolnego może zostać odroczone.
 2. Dyrektor szkoły, w obwodzie której dziecko mieszka, na wniosek rodziców z załączoną opinią Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, odracza rozpoczęcie spełniania przez dziecko obowiązku szkolnego o jeden rok szkolny. Rodzic jest zobowiązany do złożenia wniosku o odroczenie w roku kalendarzowym w którym dziecko kończy 7 lat,  nie później niż do 31 sierpnia.
 3. Dziecko, któremu odroczono spełnianie obowiązku szkolnego kontynuuje przygotowanie przedszkolne.
 4. W przypadku dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, spełnianie obowiązku szkolnego może być odroczone do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 9 lat.


VIII Zapisy

 1. Do dopełnienia czynności związanych ze zgłoszeniem dziecka do szkoły zobowiązani są jego rodzice lub prawni opiekunowie.
 2. Rodzice kandydata do pierwszej klasy szkoły podstawowej zamieszkałego w obwodzie szkoły dokonują zgłoszenia dziecka w sekretariacie szkoły. Wzór zgłoszenia dostępny jest w sekretariacie szkoły oraz na stronie internetowej placówki (Załącznik nr  1).
 3. Rodzice kandydata do pierwszej klasy szkoły podstawowej zamieszkałego poza obwodem szkoły składają w sekretariacie szkoły wniosek o przyjęcie do szkoły. Wzór wniosku dostępny jest w sekretariacie szkoły oraz na stronie internetowej placówki (Załącznik nr 2).
 4. Rodzice kandydata potwierdzają wolę przyjęcia dziecka do klasy pierwszej szkoły podstawowej składając oświadczenie (Załącznik nr  3)

IX Przepisy końcowe

 1. Wszelkie sytuacje sporne nie określone w niniejszym regulaminie rozstrzyga Dyrektor szkoły.