Pn Wt Śr Cz Pt So N
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

 

Plan lekcji

Office 365 - Porady

Rada Rodziców

Dziennik elektroniczny

Biblioteka

RODO

Odwiedź nasz kanał na YouTube - ZSPWK PLAY

Zasady rekrutacji do Przedszkola w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Wojkowicach Kościelnych na rok szkolny 2019/2020

 I Zasady rekrutacji dzieci tworzy się na podstawie przepisów:

 1. A) Ustawy z dnia 14 grudnia 2017 r. Prawo oświatowe ( Dz. U. z 2018 r. poz. 996), i Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo oświatowe ( Dz. U. z 2017 r. poz. 60),
 2. B) Uchwały Rady Miejskiej w Siewierzu nr XXVI/223/2017 z dnia 2 marca 2017 r. oraz Uchwały Rady Miejskiej w Siewierzu nr XXVI/257/2017 z dnia 16 maja 2017 r. ,
 3. C) Zarządzenia nr 0050.23.2019 Burmistrza Miasta i Gminy Siewierz z dnia 21 stycznia 2019 r.,
 4. Postępowanie rekrutacyjne przeprowadza się co roku na kolejny rok szkolny na wolne miejsca w przedszkolu dla dzieci zamieszkałych na obszarze gminy Siewierz.
 5. Do przedszkola przyjmowane są dzieci, które w danym roku kalendarzowym ukończyły lub ukończą trzeci rok życia. W szczególnie uzasadnionych przypadkach dyrektor może przyjąć dziecko, które ukończyło 2,5 roku.
 6. Jeżeli po zakończeniu postepowania rekrutacyjnego przedszkole dysponuje wolnymi miejscami, do przedszkola mogą być przyjęci kandydaci zamieszkali poza gminą Siewierz. W przypadku większej liczby kandydatów zamieszkałych poza obszarem gminy Siewierz przeprowadza się postepowanie rekrutacyjne.

II Terminy rekrutacji

 1. Nabór do przedszkola na rok szkolny 2018/2019 prowadzony jest:
  a) od 01.02.2019r. do 15.02.2019 r.- składanie przez rodziców/prawnych opiekunów deklaracji o kontynuowaniu nauki w przedszkolu w roku szkolnym 2019/2020 (załącznik nr 1),
  b) od 25.02.2019r. do 22.03.2019r. dla dzieci, które rozpoczynają edukację w przedszkolu - składanie przez rodziców/prawnych opiekunów wniosku o przyjęcie do przedszkola w roku szkolnym 2019/2020 (załącznik nr 2). We wniosku rodzic/prawny opiekun określa kolejność wybranych przedszkoli od najbardziej do najmniej preferowanych.
  c) od 25.03.2019 r. do 10.04.2019 r. weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do przedszkola/innej formy wychowania przedszkolnego i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym,
  d) lista dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do postępowania rekrutacyjnego zostanie ogłoszona w dniu 11.04.2019 r. poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń.
  e) potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia do przedszkola w postaci pisemnego oświadczenia (załącznik nr 3) od 12.04. 2019 r. do 29.04.2019 r.
  f) lista dzieci przyjętych i nieprzyjętych do przedszkola zostanie ogłoszona 30.04.2018 r. poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń.
 2. Informacja o terminie rekrutacji znajduje się na stronie internetowej szkoły.
 3. Dodatkowe informacje o zasadach naboru można uzyskać w sekretariacie szkoły.

 

III Tryb odwoławczy

 

 1. W terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych rodzic kandydata lub prawny opiekun może wystąpić do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata do danej placówki.

 

 1. Komisja rekrutacyjna w terminie 5 dni od dnia wystąpienia przez rodzica lub prawnego opiekuna kandydata z wnioskiem, o którym mowa w punkcie 8. sporządza uzasadnienie zawierające przyczyny odmowy przyjęcia, w tym najniższą liczbę punktów, która uprawniała do przyjęcia oraz liczbę punktów, którą kandydat uzyskał w postępowaniu rekrutacyjnym.
 2. W terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia komisji rekrutacyjnej rodzic lub prawny opiekun kandydata może wnieść do dyrektora odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej.
 3. W terminie 7 dni dyrektor placówki rozpatruje odwołanie rodzica/prawnego opiekuna kandydata od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej.
 4. Od decyzji dyrektora danej placówki przysługuje skarga do sądu administracyjnego.


IV Postępowanie  rekrutacyjne uzupełniające

a) składanie przez rodzica/prawnego opiekuna wniosków z załącznikami od 01.08.2019 r. do 09.08.2019r. ( załącznik nr 2),
b) weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do przedszkola i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym od 12.08.2019 r. do 20.08.2019r.,
c) podanie do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do postępowania rekrutacyjnego - 21.08.2019r.,
d) potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia do przedszkola lub oddziału przedszkolnego w postaci pisemnego oświadczenia (załącznik nr 3) od 22.08.2019 r. do 29.08.2019 r.,
e) podanie do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych - 30.08.2019 r.
f) od decyzji komisji rekrutacyjnej przysługuje tryb odwoławczy jak w punkcie III.

V Zasady rekrutacji

 1. W przypadku, gdy liczba wniosków rodziców (prawnych opiekunów) o przyjęcie do przedszkola jest większa niż liczba wolnych miejsc, którymi dysponuje przedszkole, dzieci przyjmuje się z uwzględnieniem następujących kryteriów na I etapie postepowania rekrutacyjnego:
  a) wielodzietność rodziny kandydata (troje i więcej dzieci),
  b) niepełnosprawność kandydata
  c) niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata,
  d) niepełnosprawność obojga rodziców kandydata
  e) niepełnosprawność rodzeństwa kandydata,
  f) samotne wychowywanie kandydata w rodzinie,
  g) objęcie kandydata pieczą zastępczą.
 2. Kryteria, o których mowa w pkt.V, mają jednakową wartość: 40 pkt.
 3. W przypadku uzyskania przez kandydatów takiej samej liczby punktów lub jeżeli po zakończeniu I etapu postepowania rekrutacyjnego przedszkole dysponuje wolnymi miejscami, na II etapie postepowania rekrutacyjnego wprowadza się dodatkowe kryteria naboru ustalone przez organ prowadzący:
 4. a) dziecko obojga rodziców lub prawnych opiekunów pracujących zawodowo lub prowadzących gospodarstwo rolne, uczących się lub studiujących w systemie stacjonarnym – wartość kryterium 10 punktów,
 5. b) rodzeństwo dziecka kontynuujące wychowanie przedszkolne w przedszkolu/oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej pierwszego wyboru-wartość kryterium 6 punktów,
 6. c) przedszkole/oddział przedszkolny wskazane we wniosku jest najbliżej położonym od miejsca zamieszkania dziecka- wartość kryterium 4 punkty,
 7. d) dziecko, którego rodzice/prawni opiekunowie są pod opieką Ośrodka Pomocy Społecznej (z wyjątkiem jednorazowych świadczeń)- wartość kryterium 2 punkty,

VI Komisja Rekrutacyjna

 1. Zadania Komisji Rekrutacyjnej

  a) przeprowadzenie postępowania rekrutacyjnego,
  b) weryfikacja wniosków i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej następujących czynności:

- żądanie przedłożenia dokumentów potwierdzających okoliczności zawarte w oświadczeniach złożonych przez rodziców,

- zwrócenie się do władz miasta właściwego dla miejsca zamieszkania kandydata o potwierdzenie okoliczności zawartych w oświadczeniach złożonych przez rodziców;
c) ustalenie wyników postępowania rekrutacyjnego i podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych,

d) ustalenie i podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych-listy zawierające imiona i nazwiska kandydatów w kolejności alfabetycznej oraz najniższą liczbę punktów, która uprawnia do przyjęcia, podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie w widocznym miejscu w siedzibie przedszkola,

e) sporządzenie protokołu postępowania rekrutacyjnego,

f) sporządzenie uzasadnień w przypadku odwołań rodziców/prawnych opiekunów od ustaleń komisji rekrutacyjnej.

g) dane osobowe kandydatów zgromadzone w celach postępowania rekrutacyjnego oraz dokumentacja postępowania rekrutacyjnego są przechowywane nie dłużej niż do końca okresu, w którym uczeń uczęszcza do przedszkola.

h) Dane osobowe kandydatów nieprzyjętych zgromadzone w celach postępowania rekrutacyjnego są przechowywane w przedszkolu przez okres roku, chyba że na rozstrzygnięcie dyrektora została wniesiona skarga do sądu administracyjnego i postępowanie nie zostało zakończone prawomocnym wyrokiem.

2. Skład Komisji Rekrutacyjnej

 1. Komisję rekrutacyjną powołuje i wyznacza przewodniczącego dyrektor placówki, która przeprowadza postępowanie rekrutacyjne.
 2. W skład komisji rekrutacyjnej przeprowadzającej postępowanie rekrutacyjne wchodzi co najmniej trzech nauczycieli zatrudnionych w placówce.
 3. W skład komisji rekrutacyjnej nie mogą wchodzić:
 4. a) dyrektor szkoły, w której działa komisja rekrutacyjna,
 5. b) osoba, której dziecko uczestniczy w postępowaniu rekrutacyjnym.
 6. Komisja rekrutacyjna sporządza protokół z postępowania rekrutacyjnego.

VII Przyjmowanie dzieci niebędących obywatelami polskimi

Dzieci niebędące obywatelami polskimi przyjmowane są do przedszkola na warunkach i w trybie dotyczącym obywateli polskich.

VIII Przepisy końcowe

 1. W przypadku braku wolnych miejsc w przedszkolu rodzice dziecka, które nie zostało przyjęte, zostają poinformowani niezwłocznie po zakończeniu rekrutacji.
 2. Wszelkie sytuacje sporne nieokreślone w niniejszym regulaminie rozstrzyga Dyrektor przedszkola.

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3