Pn Wt Śr Cz Pt So N
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
27
28
29
30
31

 

Plan lekcji

Office 365 - Porady

Rada Rodziców

Dziennik elektroniczny

Biblioteka

RODO

Odwiedź nasz kanał na YouTube - ZSPWK PLAY

Procedury bezpieczeństwa obowiązujące na terenie szkoły i przedszkola w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Wojkowicach Kościelnych w związku z zagrożeniem COVID-19

Procedury postepowania na wypadek podejrzenia zakażenia u uczniów i wychowanków oraz pracowników obowiązujące w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Wojkowicach Kościelnych

Od 1 września 2021 ROKU

PODSTAWA PRAWNA:

 1. Ustawa z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. z 2008 r. nr 234, poz.1570),
 2. Ustawa z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2021 r. poz. 195),
 3. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021 r. poz. 1082),
 4. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2020 r. poz. 166 ze zm.),
 5. Rozporządzenie MEiN z 17 sierpnia 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U. z 2021 r. poz. 1519)
 6. Ustawa z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2021 r. poz. 195),
 7. Wytyczne epidemiologiczne MEiN, MZ i GIS dla publicznych i niepublicznych szkół i placówek.

 

Wszystkie zasady zapewnienia bezpieczeństwa w szkole przedstawione w niniejszej procedurze obowiązują każdego pracownika, nauczyciela, rodzica/opiekuna prawnego, ucznia.

I. Cel procedury

 1. Ustalenie zasad funkcjonowania szkoły i wyznaczenie sposobów postępowania dla zapewnienia bezpieczeństwa i higieny pracy w okresie pandemii COVID -19 w okresie od 1 września 2021roku.
 2. Zminimalizowanie ryzyka zakażenia wirusem SARS-CoV-2 wywołującym chorobę COVID-19 wśród dzieci, ich rodziców oraz pracowników szkoły.
 3. Odbiorcy
 4. Rodzice/prawni opiekunowie oraz osoby upoważnione do odbioru dziecka
 5. Uczniowie.
 6. Nauczyciele.
 7. Pracownicy administracji i obsługi.
 8. Dyrekcja szkoły

II. Zasady organizacji pracy w placówce

 1. Uczniowie przebywają na terenie placówki zgodnie z ustalonym planem zajęć.
 2. Placówka może przyjąć 3 warianty pracy w zależności od sytuacji epidemicznej:

- nauka stacjonarna,

- nauka hybrydowa (w porozumieniu PPIS),

- nauka zdalna (w porozumieniu PPIS).

 1. Do szkoły/przedszkola może uczęszczać uczeń/dziecko bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają na kwarantannie lub w izolacji w warunkach domowych.
 2. Udostępnione zostają następujące wejścia do placówki:
 3. wejście główne (przeznaczone dla przedszkola),
 4. wejście od strony szatni (przeznaczone dla uczniów szkoły podstawowej),
 5. wejście przy sali gimnastycznej (przeznaczone dla pracowników szkoły).
 6. Nauczyciele, pracownicy szkoły, rodzice oraz uczniowie bezwzględnie przy każdym wejściu na teren szkoły odkażają ręce płynem do dezynfekcji rąk.
 7. Rodzice/opiekunowie odprowadzający dzieci nie mogą wchodzić do budynku szkoły, odprowadzają dziecko pod drzwi od strony szatni.
 8. Uczniowie samodzielnie udają się do świetlicy o ile przyszli wcześniej, bądź pod wyznaczoną salę lekcyjną tuż przed rozpoczynającymi się zajęciami.
 9. Po uczniów klas 1 na świetlicę przychodzi nauczyciel rozpoczynający lekcje z daną klasą.
 10. Z pomieszczeń, w których odbywają się zajęcia zostały usunięte przedmioty i sprzęty trudne do dezynfekcji.
 1. Każda grupa dzieci przebywa w wyznaczonej i stałej sali (z wyłączeniem zajęć świetlicowych, komputerowych, WF).
 2. Podczas zajęć lekcyjnych dzieci nie zakładają masek.
 3. Na każdą przerwę uczniowie udają się w wyznaczonym przez nauczyciela czasie. Zobowiązani są założyć maseczkę i utrzymywać bezpieczną odległość między sobą.
 4. Każda grupa uczniów (klasa) w trakcie przebywania w szkole nie kontaktuje się z pozostałymi klasami (lub ma ograniczone do minimum).
 5. Ogranicza się aktywności sprzyjające bliskiemu kontaktowi pomiędzy dziećmi/uczniami.
 6. Uczeń posiada własne przybory i podręczniki, które w czasie zajęć mogą znajdować się na stoliku szkolnym ucznia, w tornistrze. Uczniowie nie powinni wymieniać się przyborami szkolnymi między sobą.
 7. W przypadku użycia przyborów do ćwiczeń wykorzystywanych podczas zajęć należy je dezynfekować po każdorazowym użyciu. Nauczyciel jest zobowiązany do zgłaszania tego pracownikowi obsługi.
 8. Należy wietrzyć sale co najmniej raz na godzinę, a w razie potrzeby częściej.
 9. Śniadanie uczniowie spożywają w sali lekcyjnej w wyznaczonym przez nauczyciela czasie. Uczniowie mają obowiązek zdezynfekować dłonie przed i po posiłku.
 10. Na obiad do jadalni sprowadza uczniów nauczyciel w wyznaczonym dla danej klasy czasie. Uczniowie mają obowiązek umyć/dezynfekować dłonie przed i po posiłku.
 11. Po zakończonych lekcjach, nauczyciel sprowadza dzieci do świetlicy szkolnej.
 12. Jeżeli dziecko przejawia niepokojące objawy choroby należy odizolować je w odrębnym pomieszczeniu (izolatka) niezwłocznie powiadomić rodziców/opiekunów w celu pilnego odebrania ucznia ze szkoły.
 13. Pomieszczenie do izolacji osoby, u której stwierdzono objawy chorobowe wskazujące na chorobę zakaźną, zaopatrzone jest w maseczki ochronne, rękawiczki jednorazowe oraz płyn do dezynfekcji rąk.
 14. Na korytarzach szkolnych umieszcza się opisany kosz na zużyte środki ochrony indywidualnej.
 15. Uczniowie przyprowadzani są do szkoły i z niej odbierani przez rodziców/opiekunów bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych. W drodze do i ze szkoły rodzice/opiekunowie z dziećmi oraz uczniowie przestrzegają aktualnych przepisów prawa dotyczących zachowania w przestrzeni publicznej.
 16. Rodzic/opiekun zgłasza przy wejściu wyznaczonej osobie chęć odebrania dziecka ze szkoły, następnie dziecko przyprowadzone zostaje do szatni.
 17. Wyznaczony pracownik obsługi nadzoruje pracę szatni i w razie potrzeby kieruje dziecko z szatni do wyznaczonej sali lekcyjnej/świetlicy.
 18. Przebywanie w szkole osób trzecich z zewnątrz jest ograniczone do niezbędnego minimum (obowiązuje je stosowanie środków ochronnych: osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk). Do szkoły, po wpisaniu się na „listę wchodzących”, mogą wejść tylko osoby bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych, które mogą poruszać się tylko do sekretariatu szkolnego.
 19. Rodzice/opiekunowie maja obowiązek zapoznania się z „Procedurami bezpieczeństwa w okresie pandemii COVID-19”.
 1. Rodzice ucznia/opiekunowie mają obowiązek podania aktualnego numeru telefonu do szybkiego kontaktu oraz niezwłocznego odbierania telefonu ze szkoły. W przypadku zmiany numeru telefonu istnieje obowiązek powiadomienia o tym fakcie wychowawcy.
 2. Rodzice/opiekunowie muszą wyrazić zgodę na pomiar temperatury ciała ucznia jeżeli zaistnieje taka konieczność, w przypadku wystąpienia niepokojących objawów chorobowych.

 

III. Organizacja pracy przedszkola

 1. Wejście dla rodziców i dzieci przedszkola znajduje się wyłącznie od frontu budynku placówki.
 2. Przy wejściu do placówki dyżur pełni wyznaczony pracownik.
 3. Przy wejściu do budynku szkoły zamieszczona jest informacja o obowiązku dezynfekowania rąk oraz instrukcja użycia środka dezynfekującego.
 4. Wszyscy wchodzący do budynku szkoły mają obowiązek skorzystania z płynu do dezynfekcji rąk oraz mieć zasłonięte usta i nos.
 5. Rodzic nie ma wstępu na teren placówki poza wyznaczonymi strefami (szatnia przedszkola, korytarz przedszkola).
 6. Rodzic przyprowadza/odbiera dziecko do/z szatni znajdującej się na 1 piętrze budynku, przy przyporządkowanej sali przedszkolnej.
 7. Rodzic odprowadza przebrane dziecko do sali i oddaje pod opiekę nauczyciela.
 8. Odbierając dziecko rodzic udaje się do szatni przedszkola kierując się pod salę, w której przebywa dziecko.
 9. Pracownik/nauczyciel oddaje dziecko pod opiekę rodzica.
 10. Do przedszkola może uczęszczać jedynie dziecko zdrowe, bez kataru i kaszlu oraz objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną.
 11. Dziecko jest przyprowadzane/odbierane przez osobę zdrową. W miarę możliwości, prosi się o przyprowadzanie/odbieranie dzieci przez stałych opiekunów.
 12. Rodzice i opiekunowie przyprowadzający/ odbierający dzieci zobowiązani są zachować dystans społeczny w odniesieniu do pracowników przedszkola, jak i innych dzieci i rodziców wynoszący min. 1,5 m.
 13. Na terenie szatni przedszkolnej równocześnie może przebywać 10 rodziców.
 14. Pozostali rodzice czekają na swoją kolej przed budynkiem placówki z zachowaniem dystansu społecznego.
 15. Dziecko przebywa w placówce w danej grupie pod opieką wyznaczonego nauczyciela w godzinach 8.00 – 13.00. W godzinach od 7.00-8.00 oraz od godz. 14.00 – 16.30 dzieci przebywają w grupach łączonych.
 16. Jedna grupa dzieci przebywa w wyznaczonej i stałej sali, z wyjątkiem grup łączonych.
 17. Rodzice zobowiązani są do codziennego kontrolowania stanu zdrowia dziecka.
 18. Nauczyciel zobowiązany jest zapoznać dzieci z nowymi zasadami bezpieczeństwa w czasie zabawy i pobytu dzieci w przedszkolu. Każdego dnia należy przypominać dzieciom wprowadzone procedury.
 19. Do grupy przyporządkowani są ci sami opiekunowie.
 20. Opiekuna wspiera w razie potrzeby wyznaczona pomoc (wyjście dziecka do łazienki, wydanie posiłków, dezynfekcja urządzeń terenowych na placu zabaw).
 21. Każda grupa ma wyznaczoną łazienkę.
 22. Podczas korzystania dzieci z łazienki należy dopilnować dokładnego mycia rąk.
 23. Dziecko nie zabiera ze sobą do placówki i z placówki niepotrzebnych przedmiotów lub zabawek.
 24. Nauczyciel jest zobowiązany wietrzyć salę minimum raz na godzinę, w czasie przerwy, a także w czasie zajęć.
 25. Z sali, w której przebywa grupa należy usunąć przedmioty i sprzęty, których nie można skutecznie uprać lub zdezynfekować np. pluszowe zabawki, klocki, dywany i poduszki.
 26. Wykorzystywane do zajęć przybory sportowe należy dokładnie czyścić i zdezynfekować.
 27. Opiekunowie powinni zachować dystans między sobą, w każdej przestrzeni podmiotu wynoszący min. 1,5 m.
 28. W placówce zostają wyznaczone godziny posiłków w danej grupie, tak aby każda z grup przebywała na jadalni w stałych grupach. Śniadania i podwieczorki wydawane będą w salach przedszkolnych.
 29. W grupach zostają wyznaczone godziny wyjść na plac zabaw, aby uniemożliwić kontakt poszczególnych grup.
 30. Plac zabaw jest wyłączony z użytkowania przez osoby trzecie w godzinach pracy placówki.
 31. Po odebraniu dziecka Rodzice wraz z dziećmi nie mogą przebywać na terenie placu szkolnego.
 32. Po każdym wejściu/wyjściu na plac zabaw należy dezynfekować urządzenia terenowe wyznaczone do zabawy.
 33. Nie należy organizować wyjść poza teren przedszkola.
 34. Każde dziecko wyposażone jest w indywidualne przybory piśmiennicze.
 35. Kontakt z wychowawcą odbywa się za pomocą dziennika elektronicznego lub telefonicznie.
 36. Indywidualne konsultacje rodzica z wychowawcą/dyrekcją/innym nauczycielem ustalane po wcześniejszym kontakcie telefonicznym.
 37. Rodzic zapoznaje się z wprowadzonymi procedurami dotyczącymi pobytu dziecka w placówce.

 

 

IV. Odpowiedzialność rodzica/opiekuna prawnego

 1. W celu zapewnienia bezpieczeństwa dzieciom oraz pracownikom przebywającym w placówce, rodzic/ prawny opiekun zobowiązany jest do:
 • przyprowadzania do placówki dziecka zdrowego – bez objawów chorobowych,
 • przekazania informacji o stanie jego zdrowia, w tym objawów alergii,
 • zaniechania posyłania dziecka do szkoły, jeżeli w domu przebywa ktoś na kwarantannie lub w izolacji.
 1. Rodzic ma obowiązek zaopatrzyć swoje dziecko w indywidualną osłonę nosa i ust.
 2. Dziecko nie może zabierać do placówki żadnych zbędnych przedmiotów (zabawki, klocki, czasopisma itp.)
 3. Rodzic powinien regularnie przypominać dziecku o podstawowych zasadach higieny, aby unikało dotykania oczu, nosa i ust, często myło ręce wodą z mydłem, nie podawało ręki na powitanie oraz zwracać uwagę na odpowiedni sposób zasłania twarzy podczas kichania i kasłania.
 4. Rodzic/opiekun prawny zobowiązany jest do niezwłocznego odebrania telefonu z placówki.
 5. Na wezwanie rodzic/opiekun prawny zobowiązany jest do natychmiastowego odbioru dziecka w przypadku wystąpienia objawów chorobowych.

V. Organizacja zajęć opiekuńczo – wychowawczych

 1. Zajęcia świetlicowe odbywają się w świetlicy szkolnej, stołówce oraz wyznaczonych salach dydaktycznych.
 2. Należy tak organizować i koordynować zajęcia aby możliwe było zachowanie dystansu społecznego (1,5 metra). W miarę możliwości należy organizować  zajęcia na świeżym powietrzu.
 3. W trakcie trwania zajęć świetlicowych nauczyciel zobowiązany jest do wietrzenia sali co najmniej 1 raz na godzinę. Środki do dezynfekcji rąk są rozmieszczone w świetlicy w sposób umożliwiający łatwy dostęp dla wychowanków pod nadzorem nauczyciela.
 4. Obowiązują ogólne zasady higieny: częste mycie rąk – przed przyjściem do świetlicy, przed posiłkiem oraz po powrocie ze świeżego powietrza, ochrona podczas kichania i kaszlu oraz unikanie dotykania oczu, nosa i ust. 
 5. Przynosimy do świetlicy tylko niezbędne rzeczy. Uczniowie posiadają własne przybory, którymi nie wymieniają się z innymi uczniami.
 6. W świetlicy szkolnej dostępne są tylko zabawki i sprzęty, które można łatwo zdezynfekować. Według potrzeb wyznaczony pracownik dokonuje dezynfekcji stołów, krzeseł, wyłączników, powierzchni podłogowych.
 7. Wyznaczony pracownik szkoły informuje wychowawcę świetlicy, po które dziecko przyszedł rodzic/opiekun prawny.
 8. Rodzic/opiekun prawny oczekuje na dziecko przed wejściem do szatni.
 9. W razie konieczności kontakt rodzica/ opiekuna prawnego z nauczycielem odbywa się przez dziennik elektroniczny lub na numer telefonu podany przez rodzica w karcie zapisu dziecka do świetlicy.

 

VI. Organizacja zajęć pozalekcyjnych

 1. Zajęcia pozalekcyjne i specjalistyczne odbywają się w salach dydaktycznych wyznaczonych przez nauczyciela prowadzącego zajęcia. Należy unikać zmiany pomieszczeń.
 2. Należy tak organizować i koordynować zajęcia, aby możliwe było zachowanie dystansu społecznego (1,5 metra).
 3. Uczniowie korzystający z zajęć logopedycznych, ze względu na specyfikę stosowanych ćwiczeń, zobowiązani są do noszenia na zajęcia przyłbic. Ucznia w przyłbicę wyposaża rodzic. Uczeń przynosi przyłbicę na zajęcia logopedyczne zgodnie z harmonogramem zajęć i zabiera po skończonych zajęciach do domu celem dezynfekcji. Obowiązują ogólne zasady higieny: częste mycie rąk- przed przyjściem do sali lekcyjnej, ochrona podczas kichania i kaszlu oraz unikanie dotykania oczu, nosa i ust.
 4. Na zajęciach uczniowie posiadają swoje przybory szkolne, którymi nie wymieniają się z innymi uczniami.

VII. Nauczyciele odbywający zajęcia z uczniami:

 1. Sprawdzają warunki do prowadzenia zajęć.
 2. Edukują uczniów z zasad profilaktyki zdrowotnej oraz zasad bezpieczeństwa obowiązujących na ternie szkoły.
 3. Wietrzą salę, w której odbywają się zajęcia – przynajmniej raz na godzinę, jeśli jest to konieczne także w czasie zajęć.
 4. Ograniczają aktywności sprzyjające bliskiemu kontaktowi pomiędzy uczniami.
 5. Dbają o to, by uczniowie w ramach grupy nie wymieniali się przyborami szkolnymi, a swoje rzeczy (podręczniki, przybory szkolne) trzymali na przypisanej ławce, w swoim tornistrze.
 6. Zachowują między sobą w kontaktach odstęp.
 7. Utrzymują kontakt z rodzicami/opiekunami prawnymi uczniów za pomocą środków komunikacji na odległość.

VIII. Zajęcia w pracowniach komputerowych

 1. Zajęcia wymagające zastosowania technik komputerowych odbywają się w pracowni informatycznej oraz świetlicy komputerowej.
 2. Przy korzystaniu przez uczniów z komputerów obowiązkowe jest zakrywanie ust i nosa oraz dezynfekcja rąk.
 3. Podczas korzystania z innego typu zajęć w pracowni informatycznej lub świetlicy komputerowej zabrania się korzystania przez uczniów z biurek przeznaczonych na sprzęt komputerowy.

IX. Organizacja szatni szkolnej

 1. Szatnia jest samoobsługowa i może przebywać w niej maksymalnie 12 osób.
 2. Uczniom danej klasy przyporządkowany jest opisany wieszak na ubrania.
 3. Przy wejściu do szkoły dyżur pełni wyznaczony pracownik.
 4. Przy wejściu do budynku szkoły zamieszczona jest informacja o obowiązku dezynfekowania rąk oraz instrukcja użycia środka dezynfekującego.
 5. Wszyscy wchodzący do budynku szkoły mają obowiązek skorzystania z płynu do dezynfekcji rąk.
 6. Rodzice/opiekunowie odprowadzający dzieci nie mogą wchodzić do szkoły.
 7. Wyznaczony pracownik nadzoruje wchodzących do placówki- dezynfekcja rąk, zakryty nos, usta i rekomendowany dystans społeczny.

 

X. OBOWIĄZKI PRACOWNIKÓW

 1. Obowiązki pracowników administracji i obsługi:
 2. Każdy pracownik ma obowiązek zapoznania się z niniejszą procedurą oraz jest zobowiązany do jej stosowania.
 3. Do pracy w szkole mogą przychodzić jedynie zdrowe osoby, bez jakichkolwiek objawów wskazujących na chorobę zakaźną.
 4. Pracownik pracuje w rękawiczkach i maseczce, dbając przy tym o higienę rąk – często myje mydłem lub środkiem dezynfekującym, nie dotyka okolicy twarzy, ust, nosa i oczu.
 5. Wykonując prace porządkowe pracownik co najmniej raz na godzinę wietrzy pomieszczenie, w którym pracuje.
 6. Zachowuje szczególną ostrożność korzystając z magazynu, pomieszczeń gospodarczych, innych pomieszczeń służących do wykonywania swoich obowiązków.
 7. Powierzchnie dotykowe w tym biurka, lady i stoły, klamki, włączniki światła, poręcze, blaty do spożywania posiłków i inne przedmioty (np. telefony, klawiatury) regularnie dezynfekuje środkiem dezynfekującym lub wodą z detergentem).
 8. Wszystkie obszary często używane, takie jak toalety, ciągi komunikacyjne regularnie i starannie sprząta z użyciem wody z detergentem.
 9. Wszyscy pracownicy zobowiązani są do zachowywania dystansu społecznego między sobą w każdej przestrzeni szkoły, wynoszącego min. 1,5 m.
 10. W przypadku podejrzenia zakażenia COVID-19 (duszności, kaszel, gorączka) pracownik pozostaje w domu i zawiadamia o tym fakcie dyrektora placówki.
 11. Obowiązki pracowników stołówki szkolnej
 12. Każdy pracownik ma obowiązek zapoznania się z niniejszą procedurą oraz jest zobowiązany do jej stosowania.
 13. Pracownicy przestrzegają warunków wymaganych przepisami prawa, dotyczącymi funkcjonowania zbiorowego żywienia.
 14. Utrzymują wysoką higienę mycia i dezynfekcji stanowisk pracy, opakowań produktów, sprzętu kuchennego, naczyń stołowych oraz sztućców.
 15. Po zakończonej pracy gruntownie dezynfekują powierzchnie, sprzęty i pomieszczenia zaplecza kuchennego oraz obieralni.
 16. Dbają o czystość magazynu spożywczego.
 17. Intendent dba o higieniczny odbiór towaru od dostawców. Dostawca nie wchodzi na teren szkoły, towar zostawia za drzwiami budynku.
 18. Pracownicy stołówki dbają o higienę rąk – często myją mydłem lub środkiem dezynfekującym, nie dotykają okolicy twarzy, ust, nosa i oczu.
 19. Personel kuchenny oraz pomocniczy nie może kontaktować się z dziećmi oraz personelem opiekującym się dziećmi.
 20. W przypadku podejrzenia zakażenia koronawirusem lub choroby COVID-19 (duszności, kaszel, gorączka) pracownik pozostaje w domu i zawiadamia o tym fakcie dyrektora placówki.

XI. PROCEDURY NA WYPADEK STWIERDZENIA PODEJRZENIA ZAKAŻENIEM KORONAWIRUSEM DZIECKA/UCZNIA

 1. Dziecko, u którego stwierdzono podejrzenie zakażenia koronawirusem lub choroby COVID-19 (duszności, kaszel, gorączkę) bezzwłocznie zostaje odizolowane do IZOLATKI przez pracownika wyposażonego w przyłbicę, fartuch ochronny, półmaskę i rękawiczki
 2. Pracownik pozostaje z dzieckiem utrzymując min. 2 m odległości.
 3. Nauczyciel zawiadamia dyrektora o zaistniałej sytuacji.
 4. Dyrektor lub wicedyrektor/pracownik wskazany przez dyrektora bezzwłocznie zawiadamia rodziców o zaistniałej sytuacji.

    XII. Organizacja lekcji w formie zdalnej/hybrydowej.

 

 1. W przypadku przejścia na system nauki zdalnej lub hybrydowej do kontaktu z uczniami będzie wykorzystywana platforma Office wraz z aplikacją Teams.
 2. Nauczyciel prowadzący zajęcia dla klasy/grupy uczniów przygotowuje materiały w wersji cyfrowej na platformie Office.
 3. Przygotowane materiały wraz z wyjaśnieniami i przykładami udostępniane są uczniom w formie cyfrowej.
 4. Materiały przygotowuje nauczyciel te same dla uczniów uczestniczących zdalnie co i dla uczniów uczestniczących fizycznie w zajęciach.
 5. Uczniowie przekazują wykonane prace nauczycielowi do sprawdzenia za pomocą wykonanych zdjęć lub przygotowanych opracować w postaci elektronicznej.

 

XIII. Zwolnienia ucznia przez rodzica/prawnego opiekuna.

 1. Zwolnić ucznia niepełnoletniego z lekcji może tylko rodzic (opiekun prawny), odbierając go ze szkoły osobiście w sytuacjach spowodowanych:
 2. a) chorobą,
 3. b) specjalistycznymi badaniami lekarskimi,
 4. c) trudną sytuacją losową.

Rodzic (opiekun prawny) informuje o tym fakcie wychowawcę klasy i nauczyciela  prowadzącego zajęcia z dzieckiem lub nauczyciela,  pod którego opieką znajduje się dziecko za pomocą dziennika elektronicznego na dzień przed planowanym zwolnieniem.

 1. Uczeń nie może być zwolniony z zajęć na podstawie pisemnego oświadczenia rodziców lub na podstawie rozmowy telefonicznej z rodzicem (opiekunem).
 2. Rodzic (prawny opiekun) bądź osoba upoważniona musi osobiście odebrać dziecko ze szkoły. Rodzic (prawny opiekun) bądź osoba upoważniona zobowiązani są przyjść do szkoły i osobiście poinformować opiekuna szatni, o zwolnieniu dziecka. Rodzic (prawny opiekun) oczekuje na dziecko przed szatnią.
 3. Uczeń o zwolnieniu informuje nauczyciela, który to weryfikuje po czym wysyła go do szatni o wcześniej ustalonej godzinie. Sytuacja ta jest odnotowywana wpisem w rejestrze zwolnień, który znajduje się w szatni szkoły. Po dokonaniu wpisu w rejestrze zwolnień dziecko może opuścić szkołę pod opieką w/w osób. Rejestr podlega weryfikacji przez wychowawcę.

Nauczyciel odnotowuje nieobecność na zajęciach lekcyjnych.

Rodzic jest zobowiązany ją usprawiedliwić. 

Rejestr przechowuje się do końca roku szkolnego.

XIV. PROCEDURY OBOWIĄZUJĄCE W BIBLIOTECE SZKOLNEJ NA CZAS TRWANIA PANDEMII COVID-19

 Postanowienia ogólne:

Bibliotekarz powinien przebywać w bibliotece szkolnej w rękawiczkach. Nie ma obowiązku zakładania maseczki jako osłony nosa i ust, jednak może nakładać maseczkę lub przyłbicę podczas wykonywania obowiązków.

W bibliotece należy zachować bezpieczną odległość od rozmówcy i współpracowników (rekomendowane są 2  metry, minimum 1,5 m). Zaleca się, aby użytkownicy nie przekraczali wyznaczonych linii (oznakowanie na podłodze), jeśli takie są wyznaczone.

Zapewnia się w miarę możliwości, systematyczne wietrzenie pomieszczenia (co godzinę).

Należy regularnie czyścić/dezynfekować powierzchnie wspólne, z którymi stykają się użytkownicy, np. klamki drzwi wejściowe, poręcze, blaty, oparcia krzeseł.

W widocznym miejscu, na drzwiach, umieszczona zostaje informacja o maksymalnej liczbie odwiedzających , mogących jednocześnie przebywać w bibliotece szkolnej. Ograniczenie liczby użytkowników wynosi do 5 osób, w celu umożliwienia przestrzegania wymogu dotyczącego dystansu przestrzennego.

Ogranicza się użytkowanie księgozbioru w wolnym dostępie.

Organizacja trybu pracy zostaje dostosowana do potrzeb uczniów i nauczycieli, którzy mają potrzebę korzystania z usług biblioteki szkolnej. Godziny otwarcia biblioteki dostosowane są do potrzeb czytelników.

Bibliotekarz wykonuje część obowiązków w formie pracy zdalnej. Bibliotekarz przyjmuje zapisy  przez e-dziennik lub telefonicznie dzwoniąc pod numer telefonu 0-32 67 51 043. Czytelnik rezerwuje książkę i odbiera ją w szkole w wyznaczonym dniu. Informacje o terminie odbioru książki przesyła bibliotekarz przez e-dziennik lub uzgadnia telefonicznie.

W przypadku pojawienia się stwierdzonego zakażenia koronawirusem SARS-CoV-2 wśród pracowników mających kontakt ze zbiorami, konieczne jest zachowanie kwarantanny i wyłączenie z użytkowania tej części zbiorów, z którymi pracownik lub uczeń miał kontakt.

  

REALIZACJA PRZYJMOWANIA I ZWROTÓW MATERIAŁÓW BIBLIOTECZNYCH PRZEZ NAUCZYCIELA BIBLIOTEKARZA W BIBLIOTECE SZKOLNEJ

Okres kwarantanny dla książek i innych materiałów przechowywanych w bibliotekach: 2 dni

Kwarantannie podlegają wszystkie materiały biblioteczne, również czasopisma.

Ograniczony zostaje dostęp do czytelni oraz do księgozbioru i czasopism.

Po przyjęciu książek od użytkownika należy każdorazowo zdezynfekować blat, na którym leżały książki.

Przyjęte książki powinny zostać odłożone do skrzyni, pudła, torby lub na wydzielone półki  bądź regale. Odizolowane egzemplarze należy oznaczyć datą zwrotu i wyłączyć z wypożyczania do czasu zakończenia kwarantanny – 2 dni. Po tym okresie włączyć do użytkowania. W dalszym ciągu przy kontakcie z egzemplarzami należy stosować rękawiczki.

Egzemplarzy zwracanych do biblioteki nie wolno dezynfekować preparatami dezynfekcyjnymi opartymi na detergentach i alkoholu. Nie należy stosować ozonu do dezynfekcji książek ze względu na szkodliwe dla materiałów celulozowych właściwości utleniające oraz nie należy naświetlać książek lampami UV.

Obsługa czytelnika powinna być ograniczona do minimum, tj. do wydania wcześniej zamówionych książek. Zgodnie z obowiązującymi zasadami należy zachowywać dystans społeczny – nie należy tworzyć skupisk, tym bardziej w pomieszczeniach zamkniętych.

Przynoszone przez czytelników książki będą odkładane na stół, specjalnie do tego przygotowany, z którego bibliotekarz będzie je sam odbierał. Należy pamiętać o dezynfekcji blatu po każdym czytelniku.

Zwracane książki można umieszczać w tym samym pomieszczeniu, w którym znajdują się książki do wypożyczenia, w sytuacji, gdy nie ma innej możliwości. Należy pamiętać, by odizolować i ograniczyć dostęp do tego miejsca tylko dla pracownika biblioteki – oraz odpowiednio oznaczyć to miejsce. Zwracane egzemplarze mogą być również przechowywane w  pudłach i torbach – można je ustawiać na podłodze.

Nie wymaga się osobnych pomieszczeń na kwarantannę, ponieważ wirus nie przenosi się samodzielnie.

Jeżeli okładka foliowa na książce jest przybrudzona w znacznym stopniu, mogącym przenieść przybrudzenia na inne egzemplarze, wskazane jest wcześniejsze usunięcie takiej okładki. Po zakończeniu kwarantanny książkę można ponownie obłożyć okładką foliową – czynność ta nie jest rekomendowana przed odłożeniem książki na kwarantannę, gdyż należy ograniczyć do minimum kontakt pracownika biblioteki ze zwracanym egzemplarzem.

 ORGANIZACJA PRACY SZKOLNEJ BIBLIOTEKI

Nauczyciel bibliotekarz ustala z dyrektorem szkoły i wychowawcą klasy zasady zwrotu/wypożyczenia książek i podręczników oraz terminy ich oddania do biblioteki szkolnej.

Zwrot podręczników do biblioteki szkolnej odbywać się będzie w ostatnim tygodniu nauki. Każdy uczeń/rodzic zostanie poinformowany, na którą godzinę ma przybyć do biblioteki, aby uniknąć grupowania się czytelników.

Wychowawca powiadamia uczniów/rodziców przez dziennik elektroniczny lub inne kanały kontaktu o  terminach zwrotów/wypożyczenia książek i podręczników oraz możliwościach ich odkupienia lub zapłacenia za książki.

Wychowawca zobowiązuje uczniów do podpisania imieniem i nazwiskiem każdego podręcznika.

Nauczyciel bibliotekarz udostępnia rodzicom i uczniom adres email i telefon biblioteki  w celu kierowania zapytań o książki lub wyjaśnienia spraw dotyczących wypożyczeń.

Przypomnienie uczniom i rodzicom zasad  zwrotu wypożyczonych podręczników i książek zgodnie z zapisami regulaminów (zwrot podręczników w kompletach, usunięcie foliowych okładek, usuniecie zapisanych ołówkiem notatek, zwrócenie uwagi na czystość i estetykę książki - wyprostowane pogięte kartki, sklejone rozdarcia).

Za książki zniszczone lub zagubione rodzice/opiekunowie prawni są zobowiązani do zakupu nowej pozycji  wskazanej przez nauczyciela bibliotekarza w ustalonym terminie lub wplata na konto szkoły ustalonej wartości .

Książki i podręczniki są zwracane i wypożyczane przez uczniów/rodziców w ustalone przez dyrektora, wychowawcę i nauczyciela bibliotekarza określone dni (w celu uniknięcia grupowania się osób).

Uczeń/rodzic dokonujący zwrotu książek/podręczników powinien być w maseczce oraz rękawiczkach.

Nauczyciel bibliotekarz wyznacza miejsce składowania oddawanych książek (pomieszczenie, skrzynia, pudła, wyznaczone regały, itp.). Składowane książki muszą być oznaczone datą, w której zostały przyjęte, aby określić daty zgodnie z zalecanym terminem przechowywania zbiorów w kwarantannie, a następnie ich udostępniania.

Osoby dokonujące zwrotu podręczników oraz książek muszą być poinformowane o określonym sposobie przekazania podręczników szkolnych:

podręczniki zapakowane w reklamówkach należy opisać na zewnątrz: imię, nazwisko ucznia, klasa.

książki zwracane do biblioteki powinny być opisane: imię, nazwisko ucznia, klasa. Następnie są odkładane w sposób wskazany przez nauczyciela bibliotekarza w określonym miejscu.

Po upływie kwarantanny nauczyciel bibliotekarz dokonuje oceny stanu technicznego zwróconych podręczników/książek. W sytuacji stwierdzenia zniszczenia rodzic zobowiązany jest do zwrotu należności, o czym zostanie poinformowany telefonicznie lub za pomocą innych narzędzi komunikacji.

Ze względu na ograniczoną ilość miejsca w bibliotece mogą przebywać tylko uczniowie odrabiający lekcje, uczniowie potrzebujący pomocy nauczyciela w odrabianiu zadań lub korzystający z pomocy dydaktycznych.