SPONSORZY PIKNIKU INTEGRACYJNEGO 2024 - DZIĘKUJEMY

1. Fasthol Marcin Mirosław. 2. Nemo Świat Rozrywki w Dąbrowie Górniczej. 3. Decathlon. 4. Active Fun Kids Bawilandia DG. 5. Mali Bohaterowie 11- o Listopada 1 Dąbrowa Górnicza. 6. Rybak Anna z Warężyna. 7. Sport poziom 450 z Sosnowca. 8. Kino Helios DG. 9. Klub sportowy TKKF 10 z Będzina. 10. Foto-Kocot Siewierz. 11. Dar-Decor Wojkowice Kościelne. 12. Akademia Piękna Izabela Zięba Wojkowice Kościelne. 13. Emotion Kamila Biały Siewierz salon fryzjerski. 14. Aleksandra Michalska- Korzec. 15. Klaudia Tomczyk z Przeczyc. 16. Nędzyński Adrian spawalnictwo. 17. Skład budowlany Robotnik Przeczyce. 18. Gospodarstwo pstrągowe Joanna i Jacek Kaleta w Wojkowicach Kościelnych. 19. Przedsiębiorstwo Górnicze Produkcyjno-Usługowe i Handlowe Sakop z Bytomia. 20. „Chata u Jana” ul. Ratanice 21, Dabrowa Górnicza. 21. DSE CAR Dominika Sorek. 22. Bartosz Koba. 23. Firma Marelli Aftermarket Poland Katowice. 24. Salon Fryzjerski „EFFECT” Pani Sylwia Bubel. 25. Holistic Therapy Jessica. 26. Przystań Siewierz Jeziorna. 27. Firma Pabud z Wojkowic Kościelnych. 28. Burgery bez ściemy Wojkowice Kościelne. 29. ITS Kubica. 30. Robert Soboń. 31. Justyna Błach. 32. Alpaki z Jury. 33. Jachymczyk Anna. 34. SIERA SPORT - Sierka Robert Siewierz. 35. Młyn Wodny w Okradzionowie Dąbrowa Górnicza. 36. Pani Mariola Chmiest Magia Kwiatów Dąbrowa Górnicza. 37. Elektronarzędzia Państwo Kakitek z Wojkowic Kościelnych. 38. Firma „ECODRUK” Paweł Pudo Wojkowice Kościelne. 39. OSP Wojkowice Kościelne. 40. Firma Okna Młynarski Wojkowice Kościelne. 41. WAHL HOME PRODUCTS. 42. Pro-Wellness Wojkowice Kościelne. 43. Studio Figura Katarzyna Cieślik, ul. Małachowskiego 38, Będzin. 44. Geisha Studio Stylizacji i Urody, ul. Małachowskiego, 39, Będzin. 45. Bar „Pod Kołem” Małgorzata Pycia. 46. Firma Handlowa Henryk Milewski - Siewierz. 47. Zakład Piekarniczo-Cukierniczy Robert Rybak Kłomnice ul. Częstochowska 110 a. 48. Masarnia Borowe J.B Pluta Węglowice ul. Długa 114. 49. Firma Handlowo- Usługowa „ Gloster” sp. z.o.o Zawiercieul. Grunwaldzka 14. 50. Avon Justyna Dydak. 51. Szykszydło Magdalena Widawska. 52. Pan Krystian Kozłowski z Wojkowic Kościelnych. 53. Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej PRIMUS Brudzowice. 54. MANUFAKTURA KEBAB Wojkowice Kościelne. 55. Tadeusz Nikratowicz Wojkowice Kościelne. 56. DG-NET S.A. 57. Laser Style Katarzyna Sitek z Wojkowic Kościelnych. 58. Pan Jan Mucha Radny Powiatu Będzińskiego. 59. Restauracja Monami. 60. Monika Dydak Piwonia. 61. Paweł Będkowski Podwarpie. 62. Szot-Kozłowska Sylwia Transport i Spedycja Międzynarodowa Dragon, ul. Ujejska 125e, 42-520 Dąbrowa Górnicza. 63. BUDOMEX CENTRUM Ogrodzeń Tomasz Kasperek. 64. Szkoła Językowa Ekspert Ewa Wylężek Wojkowice Kościelne. 65. Polski Związek Emerytów i Rencistów Wojkowice Kościelne. 66. OSP Tuliszów. 67. Patrycja DB-Fotografia. Oraz Wszystkim darczyńcom indywidualnym Serdecznie Dziękujemy

 

Plan lekcji

Office 365 - Porady

Rada Rodziców

Dziennik elektroniczny

Biblioteka

RODO

Odwiedź nasz kanał na YouTube - ZSPWK PLAY

Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Wojkowicach Kościelnych ogłasza nabór na stanowisko: GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO

I. Miejsce pracy:
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Wojkowicach Kościelnych,
ul. Zachodnia 4, 42-510 Wojkowice Kościelne

II. Wymiar etatu – 1 etat.
III. Wymagania niezbędne, jakie musi spełniać osoba ubiegająca się o stanowisko głównego księgowego w jednostce sektora finansów publicznych, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. 2023.1270 ze zm.):
1) ma obywatelstwo państwa członkowskiego Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, chyba że odrębne ustawy uzależniają zatrudnienie w jednostce sektora finansów publicznych od posiadania obywatelstwa polskiego,
2) ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych,
3) nie była prawomocnie skazana za przestępstwo przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo skarbowe,
4) posiada znajomość języka polskiego w mowie i piśmie w zakresie koniecznym do wykonywania obowiązków głównego księgowego,
5) spełnia jeden z poniższych warunków:
a) ukończyła ekonomiczne jednolite studia magisterskie, ekonomiczne wyższe studia zawodowe, uzupełniające ekonomiczne studia magisterskie lub ekonomiczne studia podyplomowe i posiada co najmniej 3-letnią praktykę w księgowości,
b) ukończyła średnią, policealną lub pomaturalną szkołę ekonomiczną i posiada co najmniej 6-letnią praktykę w księgowości,

IV. Wymagania dodatkowe:
1) znajomość umiejętność obsługi komputera, pakietu MS Office, programów niezbędnych do obsługi budżetu szkoły, w tym znajomość obsługi programów księgowo – płacowych QNT, Płatnik, programu do sprawozdawczości budżetowej Bestia,
2) znajomość obsługi systemu bankowości elektronicznej.
3) umiejętność podejmowania samodzielnych decyzji i współpracy w zespole,
4) znajomość zagadnień rachunkowości budżetowej,
5) znajomość przepisów ustawy o rachunkowości i ustawy o finansach publicznych,
6) znajomość przepisów oświatowych i samorządowych,
7) znajomość przepisów podatkowych,
8) znajomość przepisów płacowych,
9) znajomość przepisów ZUS i PFRON,
10) znajomość przepisów wynikających z Karty Nauczyciela.

V. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku głównego księgowego szkoły:
1) prowadzenie całości spraw związanych z rachunkowością jednostki budżetowej,
2) wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi,
3) naliczanie i wypłata wynagrodzeń, zasiłków, ekwiwalentów oraz innych należności,
4) prowadzenie i rozliczanie Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych,
5) kontrola zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym,
6) kontrola kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych
i finansowych,
7) opracowywanie projektów przepisów wewnętrznych dotyczących prowadzenia rachunkowości, zakładowego planu kont, polityki rachunkowości, obiegu i kontroli dokumentów finansowych,
8) opracowywanie planów dochodów i wydatków budżetowych jednostki,
9) kompletowanie dokumentów finansowo – księgowych, dokonywanie przelewów,
10) sprawdzanie pod względem formalno-rachunkowym i finansowym dokumentów księgowych,
11) prowadzenie ewidencji finansowo – księgowej,
12) sporządzanie sprawozdań budżetowych i finansowych,
13) wykonywanie innych czynności wynikających z zajmowanego stanowiska.

VI. Warunki pracy:
W Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Wojkowicach Kościelnych pracownik wykonuje czynności
o charakterze statycznym, związane głównie z pracą przy biurku i komputerze. Większość czynności jest wykonywana w pozycji siedzącej: praca z dokumentami, obsługa komputera do 8 godzin na dobę, prowadzenie rozmów, uczestniczenie w spotkaniach. Stanowisko pracy zlokalizowane na 2 piętrze, w pokoju biurowym. Podstawowe wyposażenie stanowiska to: zestaw komputerowy, meble biurowe oraz elektryczne urządzenia biurowe. Godziny pracy do uzgodnienia z dyrektorem szkoły.

VII. Wymagane dokumenty:
1. CV z klauzulą „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 roku o ochronie danych osobowych; tekst jednolity: Dz. U. 2016 r. poz. 922)”.
2. kwestionariusz osobowy,
3. kopie dokumentów potwierdzające kwalifikacje i doświadczenie zawodowe,
4. oświadczenie o:
a) posiadaniu obywatelstwa polskiego,
b) posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych,
c) niekaralności za przestępstwo przeciwko mieniu, obrotowi gospodarczemu, działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo skarbowe,
d) niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie lub kopia aktualnego „Zapytania o udzielenie informacji o osobie z Krajowego Rejestru Karnego”.

VIII. Termin i miejsce składania dokumentów:
Dokumenty należy składać osobiście lub pocztą, w zamkniętej kopercie z napisem:
„Nabór na stanowisko Głównego Księgowego w Zespole Szkolno-Przedszkolnym
w Wojkowicach Kościelnych” do dnia 21 czerwca 2024 roku w sekretariacie szkoły,
przy ul. Zachodniej 4, do godz. 12:00.

Oferty, które wpłyną po terminie oraz oferty niezawierające kompletu wymaganych dokumentów, nie będą rozpatrywane. O terminie przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej kandydaci zostaną powiadomieni telefonicznie.
Informacja o wynikach naboru zostanie umieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej.