Pn Wt Śr Cz Pt So N
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

 

Plan lekcji

Office 365 - Porady

Rada Rodziców

Dziennik elektroniczny

Biblioteka

RODO

Odwiedź nasz kanał na YouTube - ZSPWK PLAY

 

Regulamin Rady Rodziców
Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Wojkowicach Kościelnych

[z dnia 12 września 2019 r.]

 

 

ROZDZIAŁ I

POSTANOWIENIA OGÓLNE

Rada Rodziców Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Wojkowicach Kościelnych działa na podstawie artykułów 83 i 84 Ustawy Prawo Oświatowe z 14 grudnia 2016 r. (Dz. U. 2019.1148 z dnia 19.06.2019 r. z późniejszymi zmianami) oraz §8 Statutu Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Wojkowicach Kościelnych.

Ilekroć w Regulaminie jest mowa bez bliższego określenia o:

 1. „Zespole” należy przez to rozumieć Zespół Szkolno – Przedszkolny w Wojkowicach Kościelnych.
 2. „Dyrektorze” należy przez to rozumieć Dyrektora Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Wojkowicach
  Kościelnych.
 3. „Radzie Pedagogicznej” należy przez to rozumieć Radę Pedagogiczną Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Wojkowicach Kościelnych.
 4. „Radzie” należy przez to rozumieć Radę Rodziców Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Wojkowicach Kościelnych.
 5. „Organie Prowadzącym” należy przez to rozumieć organ prowadzący Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Wojkowicach Kościelnych, to jest Gmina Siewierz.
 6. „Organie Nadzoru Pedagogicznego” należy przez to rozumieć organ nadzoru pedagogicznego Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Wojkowicach Kościelnych, to jest Śląskie Kuratorium Oświaty.
 7. „Samorządach Uczniowskich” należy przez to rozumieć samorząd uczniowski Zespołu Szkolno -
  Przedszkolnego w Wojkowicach Kościelnych.

Rada Rodziców Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Wojkowicach Kościelnych jest jednocześnie reprezentantem rodziców uczniów Przedszkola oraz Szkoły Podstawowej.

Siedzibą Rady jest budynek Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Wojkowicach Kościelnych mieszczący się przy ulicy Zachodniej 4.

Rada jest organem społecznym i samorządnym, współdziałającym z: Dyrektorem Zespołu, Radą Pedagogiczną, Samorządem Uczniowskim, Organem Prowadzącym i Organem Nadzoru Pedagogicznego oraz innymi organizacjami i instytucjami, wspierającymi realizację statutowych zadań Zespołu.

Podstawowe zasady działania Rady określa Regulamin wprowadzony uchwałą Rady Rodziców Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Wojkowicach Kościelnych.

Kadencja Rady Rodziców trwa jeden rok szkolny i kończy się w przeddzień odbycia pierwszego posiedzenia nowej Rady, nie dłużej jednak niż do 30 września nowego roku szkolnego.

ROZDZIAŁ II
WYBORY RAD ODDZIAŁOWYCH I RADY SZKOŁY

 1. Rodzice uczniów wybierają swoich przedstawicieli w radach oddziałowych w sposób następujący:
  • W terminie ustalonym przez Dyrektora odbywają się we wrześniu każdego nowego roku szkolnego pierwsze zebrania klasowe rodziców uczniów Przedszkola oraz Szkoły Podstawowej.
  • Na zebraniach klasowych rodzice każdej klasy wybierają rady oddziałowe składające się z trzech rodziców uczniów danego oddziału.
  • W wyborach, o których mowa w punkcie 2, jednego ucznia reprezentuje jeden rodzic.
  • Wychowawca klasy otwiera w danym oddziale część zebrania poświęconą wyborom rady oddziałowej i jej przewodniczy.
  • Do zadań wychowawcy, jako przewodniczącego, należy:
 2. przyjmowanie zgłoszeń kandydatur na członków rady oddziałowej
 3. przygotowanie we współpracy z rodzicami kart do głosowania
 4. nadzorowanie przebiegu głosowania
 5. obliczenie głosów w obecności rodziców, przy pomocy jednego z nich. Rodzic ten nie może być kandydatem do rady oddziałowej.
 6. ogłoszenie wyników głosowania.
  • Wychowawca przyjmuje zgłoszenia kandydatów spośród rodziców, którzy przybyli na pierwsze zebranie.
  • Tajne wybory odbywają się przy nieograniczonej liczbie kandydatów zgłoszonych przez rodziców, przy czym liczba kandydatów nie może być mniejsza niż trzech.
  • Osoba kandydująca do rady oddziałowej musi wyrazić na to zgodę.
  • W głosowaniu bierze udział tylko jeden rodzic danego ucznia.
  • Głosowanie odbywa się na przygotowanych kartach do głosowania.
  • Na karcie do głosowania umieszcza się w porządku alfabetycznym nazwiska i imiona kandydatów.
  • Rodzic, biorący udział w wyborach, stawia znak „X” obok jednego, dwóch lub trzech nazwisk kandydatów, na których głosuje.
  • Głos uważa się za ważny, jeżeli na karcie do głosowania wyborca wskazał znakiem X jedną, dwie lub trzy osoby, na które głosuje.
  • Za wybranych do rady oddziałowej uważa się trzech pierwszych kandydatów, którzy uzyskali największe liczby głosów.

W przypadku, gdy trzecia i kolejna osoba lub kolejne osoby uzyskają taką samą liczbę głosów, głosowanie na te osoby zostaje powtórzone. Kolejne tury wyborów przeprowadzane są na tym samym zebraniu, aż do ustalenia pełnego składu rady oddziałowej.

 1. Przebieg czynności, o których mowa w ust. 1, dokumentuje protokół sporządzony przez wychowawcę lub jednego z rodziców, a podpisany przez wychowawcę i członków wybranej rady oddziałowej w obecności rodziców.
 2. Jeżeli w ciągu roku szkolnego skład rady oddziałowej ulegnie zmniejszeniu, przeprowadza się wybory uzupełniające w tym oddziale, na zasadach określonych odpowiednio w ust. 1 w terminie nie przekraczającym 30 dni od dnia zmniejszenia się składu rady oddziałowej. W czasie wakacji wyborów uzupełniających nie przeprowadza się.
 3. Członkowie każdej rady oddziałowej wybierają ze swojego grona przewodniczącego rady oddziałowej oraz osobę, która będzie przedstawicielem rady oddziałowej w Radzie Rodziców.

Członkowie rady oddziałowej wypełniają oświadczenie, na którym wskazują swojego przedstawiciela w Radzie Rodziców. Oświadczenie podpisują wszyscy członkowie rady oddziałowej i przekazują za pośrednictwem wychowawcy klasy Dyrektorowi Szkoły.

 1. Protokół z wyborów, o których mowa w ust. 2 oraz oświadczenie, o którym mowa w ust. 4, wychowawca danej klasy przekazuje Dyrektorowi, a następnie Dyrektor przekazuje zebrane protokoły oraz oświadczenia Przewodniczącemu nowej Rady Rodziców.
 2. Pierwsze posiedzenie Rady Rodziców zwołuje Dyrektor Szkoły w terminie do 30 września danego roku szkolnego.
 3. Dyrektor Szkoły otwiera pierwsze posiedzenie Rady Rodziców i przewodniczy mu do chwili wybrania przez ogół członków Rady Rodziców ze swego grona przewodniczącego zebrania, który kieruje dalszą częścią obrad.
 4. Jeżeli w ciągu roku szkolnego skład Rady Rodziców ulegnie zmniejszeniu o przedstawiciela danego oddziału, to dana rada oddziałowa, działając w pełnym składzie, jest zobowiązana w trybie opisanym w ust. 4, dokonać wyboru swojego nowego przedstawiciela w Radzie Rodziców w terminie do 30 dni od dnia ustania członkowstwa w Radzie przez przedstawiciela danego oddziału. W czasie wakacji wyborów uzupełniających nie przeprowadza się.
 1. Członkostwo w Radzie Rodziców lub radzie oddziałowej wygasa w przypadku:
  • ukończenia szkoły przez dziecko, przy czym kończy się ono z dniem 31 sierpnia roku, w którym uczeń kończy szkołę,
  • w związku z przeniesieniem dziecka do innej szkoły, z końcem miesiąca, w którym to przeniesienie nastąpiło,
  • zrzeczenia się członkostwa,
  • niebrania udziału w pracach Rady lub odpowiednio rady oddziałowej bez uzasadnionych przyczyn przez trzy kolejne zebrania odpowiednio Rady lub rady oddziałowej,
  • śmierci.
 2. Wygaśnięcie członkostwa w przypadkach określonych w punktach 1) do 4) stwierdza Rada Rodziców lub odpowiednia rada oddziałowa.
 3. Uzupełnienie składu Rady następuje w trybie określonym w §8 ust. 8, a składu rady oddziałowej zgodnie z §8 ust. 3.

 

ROZDZIAŁ III

CELE I ZADANIA ORAZ PRAWA RADY

  1. Głównym celem Rady jest działanie na rzecz wychowawczej i opiekuńczej funkcji Szkoły.
  2. Do zadań Rady należy w szczególności:
   • pobudzanie i organizowanie różnych form aktywności rodziców na rzecz wspomagania realizacji celów i zadań Szkoły,
   • współudział w bieżącym i perspektywicznym programowaniu pracy Szkoły,
   • pomoc w doskonaleniu organizacji i warunków pracy Szkoły,
   • udział w realizacji programów nauczania, wychowania oraz zadań opiekuńczych Szkoły,
   • współpraca ze środowiskiem lokalnym,
   • udzielanie pomocy samorządowi uczniowskiemu oraz innym organizacjom społecznym działającym w szkole,
   • organizowanie działalności mającej na celu podnoszenie kultury pedagogicznej w rodzinie i środowisku lokalnym,
   • podejmowanie działań na rzecz pozyskiwania dodatkowych środków finansowych dla Szkoły, zwłaszcza na działalność wychowawczą i pozalekcyjną,
   • tworzenie klimatu twórczej współpracy jak najliczniejszej grupy rodziców ze Szkołą.
   • współpraca z radami oddziałowymi przede wszystkim w celu realizacji zadań Rady na szczeblu klasowym oraz aktywizacji ogółu rodziców w działaniach na rzecz klas i Szkoły.
  3. Do kompetencji Rady Rodziców, z zastrzeżeniem zawartym w ust. 4, należy:
 • uchwalanie w porozumieniu z Radą Pedagogiczną:
  1. programu wychowawczo-profilaktycznego Szkoły obejmującego wszystkie treści i działania o charakterze wychowawczym skierowane do uczniów, realizowanego przez nauczycieli, profilaktyki dostosowanej do potrzeb rozwojowych uczniów oraz potrzeb danego środowiska, obejmującego wszystkie treści i działania o charakterze profilaktycznym skierowane do uczniów, nauczycieli i rodziców,
  2. uchwalanie Regulaminu Rady,
 • opiniowanie programu i harmonogramu poprawy efektywności kształcenia lub wychowania Szkoły
 • opiniowanie projektu planu finansowego składanego przez Dyrektora Szkoły.
  1. Jeżeli Rada Rodziców w terminie 30 dni od dnia rozpoczęcia roku szkolnego nie uzyska porozumienia z Radą Pedagogiczną w sprawie programu, o którym mowa w ust. 3 pkt 1) lit. a lub b, program ten ustala Dyrektor Szkoły w uzgodnieniu z organem sprawującym nadzór pedagogiczny. Program ustalony przez Dyrektora Szkoły obowiązuje do czasu uchwalenia programu przez Radę Rodziców w porozumieniu z Radą Pedagogiczną.

ROZDZIAŁ IV

ORGANIZACJA RADY I PODSTAWOWE ZASADY JEJ PRACY

  1. Rada na swym pierwszym posiedzeniu wybiera w głosowaniu jawnym Zarząd Rady w składzie:
   • Przewodniczący,
   • Zastępca Przewodniczącego,
   • Skarbnik,
  2. Rada może odwołać Zarząd lub każdego z jej członków na wniosek:
 1. Przewodniczącego Rady Rodziców,
 2. trzech członków Zarządu Rady,
 3. pięciu członków Rady Rodziców.
  1. W przypadku odwołania Zarządu lub dowolnego jej członka, Rada ma obowiązek powołać nowy Zarząd lub nowego jej członka na tym samy posiedzeniu.
 1. Zadaniem Zarządu Rady jest wyłącznie organizowanie pracy Rady, w tym przygotowanie projektu porządku jej posiedzenia. Zarząd może upoważnić Przewodniczącego do opracowania porządku obrad Rady.
 2. Zadaniem Przewodniczącego jest wyłącznie:
 3. zwoływanie z własnej inicjatywy lub w przypadkach określonych w §13 ust. 2 posiedzeń Rady oraz przewodniczenie obradom.
 4. organizowanie pracy Zarządu Rady, w tym zwoływanie z własnej inicjatywy lub w przypadkach określonych w §13 ust. 6 jego posiedzeń oraz prowadzenie obrad Zarządu Rady.
 5. W przypadku nieobecności Przewodniczącego jego zadania wykonuje jeden z jego zastępców.
  1. Rada spotyka się na zebraniach organizowanych minimum 2 razy w roku szkolnym.
  2. Przewodniczący Rady zobowiązany jest do zwołania zebrania Rady nie później niż w ciągu 10 dni od dnia złożenia wniosku w tej sprawie przez:
 • Dyrektora Zespołu
 • organ prowadzący Zespół
 • organ sprawujący nadzór pedagogiczny nad Zespołem
 • trzech członków Zarządu Rady
 • 1/3 członków pełnego składu Rady.
  1. Zarząd Rady spotyka się na zebraniach organizowanych minimum 3 razy w roku szkolnym.
  2. Zebrania Zarządu Rady zwołuje jej Przewodniczący, a w razie jego nieobecności jeden z jego zastępców.
  3. Przewodniczący Rady zobowiązany jest do zwołania zebrania Zarządu Rady nie później niż w ciągu 3 dni od dnia złożenia wniosku w tej sprawie przez:
 • Dyrektora Zespołu
 • trzech członków Zarządu Rady.
  1. O terminie zebrania zawiadamia się członków Rady lub Zarządu Rady w sposób zwyczajowo przyjęty, na minimum 7 dni przed planowanym terminem ze­brania.
  2. W uzasadnionych przypadkach zawiadomienie, o którym mowa w punkcie 5, może być dokonane najpóźniej na jeden dzień przed terminem zebrania.
  3. Zawiadomienie o terminie zebrania polega na wskazaniu daty i godziny rozpoczęcia oraz miejsca planowanego zebrania.

Aby posiedzenie Rady lub jej Zarządu było prawomocne musi brać w nim udział więcej niż połowa członków pełnego składu Rady lub Zarządu.

  1. Rada wyraża swoje stanowisko w formie uchwał poddawanych pod głosowanie jawne. Uchwałę uznaje się za przyjętą, jeżeli zostaje przegłosowana zwykłą większością głosów obecnych na zebraniu. W przypadku równej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego.
  2. Zarząd Rady podejmuje swoje decyzje w głosowaniu jawnym zwykłą większością obecnych na zebraniu.
 1. Rada zatwierdza porządek zebrania.
 2. Głosowanie w sprawie zatwierdzenia porządku zebrania odbywa się po otwarciu ze­brania i stwierdzeniu jego prawomocności.
 3. Bezpośrednio przed głosowaniem, o którym mowa w punkcie 2, członkowie Rady oraz Dyrektor Zespołu mogą zgłaszać propozycje dotyczące wprowadzenia zmian w proponowanym porządku zebrania. Ta sama propozycja nie może być zgłaszana więcej niż jeden raz podczas tego samego zebrania.
 4. Propozycje poddawane są pod głosowanie Rady.
 5. Członkowie Rady mogą zgłaszać inne wnioski formalne w trakcie zebrania Rady. Przepis zawarty w punkcie 3 zdanie drugie stosuje się odpowiednio.
 1. Zebrania Rady są protokołowane przez jednego z Sekretarzy Rady. W przypadku nieobecności na posiedzeniu Rady obu sekretarzy Rada wybiera protokolanta danego posiedzenia spośród osób na nim obecnych.
 2. Protokół zebrania Rady powinien w szczególności zawierać:
 • numer, datę i miejsce zebrania oraz numery uchwał,
 • stwierdzenie prawomocności zebrania (quorum),
 • listę nieobecnych członków Rady oraz listę osób uczestniczących w zebraniu z głosem doradczym - jeżeli taka sytuacja miała miejsce,
 • zatwierdzony porządek obrad,
 • przedmiot zgłoszonych i uchwalonych wniosków,
 • podpisy Przewodniczącego i osoby protokołującej dane zebranie.
 1. Każdy członek Rady ma prawo zaznajamiania się z treścią protokołu zebrania i zgła­szania Przewodniczącemu uwag do treści protokołu.
 2. Uwagi, o jakich mowa w punkcie 2, można zgłaszać w ciągu 21 dni, od dnia udostępnie­nia protokołu. Nie zgłoszenie żadnej uwagi jest równoznaczne z przyjęciem proto­kołu. Uwagi zgłoszone w terminie są poddawane pod głosowanie Rady na najbliż­szym zebraniu.
 3. Uchwały Rady numeruje się cyframi arabskimi.
 4. Nowa numeracja zaczyna się z początkiem roku szkolnego.

 

 1. Niezależnie od utrwalenia podjęcia uchwał w protokole zebrania Rady, uchwały wymienione w §19, sporządzane są w formie odrębnych dokumentów, zawierających w szczególności:
 2. tytuł uchwały,
 3. podstawę prawną,
 4. tekst uchwały,
 5. podpis Przewodniczącego.
 6. Tytuł uchwały składa się z następujących części:
 7. oznaczenia numeru uchwały oraz organu, który ją wydał,
 8. daty podjęcia uchwały,
 9. możliwie najzwięźlejszego określenia przedmiotu uchwały.
 10. Tekst uchwały należy systematyzować z wykorzystaniem podziału na paragrafy, a w miarę potrzeb także na punkty oraz litery. Paragrafy można gru­pować w rozdziały, a rozdziały w działy.

Uchwałami wymagającymi zachowania formy opisanej w paragrafie poprzedzają­cym, są w szczególności uchwały w sprawach:

 1. zatwierdzenia programu wychowawczo - profilaktycznego Szkoły obejmującego wszystkie treści i działania o charakterze wychowawczym skierowane do uczniów, realizowanego przez nauczycieli, profilaktyki dostosowanej do potrzeb rozwojowych uczniów oraz potrzeb danego środowiska, obejmującego wszystkie treści i działania o charakterze profilaktycznym skierowane do uczniów, nauczycieli i rodziców,
 2. zatwierdzenia lub zmiany Regulaminu Rady,
 3. wyrażenia opinii o programie i harmonogramie poprawy efektywności kształcenia lub wychowania
  Zespołu,
 4. wyrażenia opinii o projekcie planu finansowego składanego przez Dyrektora Szkoły.
 1. W zebraniach Rady może brać udział, z głosem doradczym Dyrektor.
 2. Do udziału w zebraniach Rady mogą być zapraszane przez Przewodniczącego, za zgodą lub na wniosek Rady lub Zarządu, inne osoby, z głosem doradczym.

Rada stosownie do potrzeb może powoływać komisje problemowe, których zadaniem jest zwiększenie skuteczności działania Rady w przedmiotowej sprawie.

Zebrania Rady oraz posiedzenia Zarządu Rady mają charakter otwarty, mogą w nich uczestniczyć, bez prawa udziału w głosowaniu rodzice uczniów i przedstawiciele organów Szkoły.

Członkowie Rady zobowiązani są do nie ujawniania spraw poruszanych na zebraniach, które mogą naruszać godność osobistą członków społeczności szkolnej lub istotne interesy Zespołu.

Rada Rodziców może wnioskować do Dyrektora Szkoły o udział Przewodniczącego Rady, Zarządu Rady lub innych jej przedstawicieli w posiedzeniu Rady Pedagogicznej.

Rada może współpracować z radami rodziców i radami innych szkół.

ROZDZIAŁ V

DZIAŁALNOŚĆ FINANSOWA RADY

Rada Rodziców może gromadzić środki finansowe.

 1. Rada Rodziców gromadzi fundusze na wspieranie statutowej działalności zespołu z następujących źródeł:

- ze składek rodziców

- z wpłat osób fizycznych, organizacji, instytucji

- z dochodowych imprez organizowanych przez Radę Rodziców

- z innych źródeł

 1. Wysokość składek rodziców ustala się na początku każdego roku szkolnego. Propozycje wysokości składki przedstawia dla całej szkoły zarząd Rady Rodziców. Ustalona wysokość składki podlega indywidualnemu zadeklarowaniu jej wnoszenia przez każdego z rodziców.

          

 

 

 

ROZDZIAŁ VI

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Zmiany lub uzupełnienia w niniejszym Regulaminie mogą być wprowadzane na wniosek:

 1. Przewodniczącego Rady Rodziców,
 2. trzech członków Zarządu Rady,
 3. 1/3 członków pełnego składu Rady

poprzez podjęcie stosownej uchwały na posiedzeniu Rady.

Wojkowice Kościelne, 12 września 2019 r.                                                            Przewodniczący Rady Rodziców


Protokół z wyborów rady oddziałowej
klasy ___ Zespołu Szkolno Przedszkolnego w Wojkowicach Kościelnych na rok szkolny 2019/2020

 1. Zebranie rodziców klasy odbyło się dnia: __ września 2019 r.
 2. Liczba rodziców uprawnionych do udziału w wyborach: _____ (liczba uczniów w klasie).
 3. Liczba rodziców obecnych na zebraniu uprawnionych do głosowania: _____ (tylko jeden rodzic każdego ucznia)
 4. Wybory do rady oddziałowej prowadził wychowawca (imię i nazwisko): _____________________________
 5. Zgłoszeni kandydaci (wyrazili zgodę na kandydowanie do rady oddziałowej):

 

 • ___________________________________
 • ___________________________________
 • ___________________________________
 • ___________________________________
 • ___________________________________
 • ___________________________________
 • ___________________________________
 • ___________________________________

 

 1. Przy pomocy rodziców uczniów przygotowane zostały karty do głosowania, na których umieszczone zostały w kolejności alfabetycznej nazwiska i imiona kandydatów do rady oddziałowej.
 2. W wyniku przeprowadzonych wyborów tajnych, po podliczeniu głosów przez wychowawcę i przedstawiciela rodziców w osobie ________________________________ stwierdzono, że poszczególni kandydaci otrzymali następującą liczbę głosów:

 

 • _____________________________ ______
 • _____________________________ ______
 • _____________________________ ______
 • _____________________________ ______
 • _____________________________ ______
 • _____________________________ ______
 • _____________________________ ______
 • _____________________________ ______

 

głosów ważnych oddano: _____            głosów nieważnych oddano:  _____           nie głosowało: _____

 1. W związku z wynikami wyborów i obowiązującym w tym zakresie regulaminem do rady oddziałowej wybrani zostali:
  • ___________________________
  • ___________________________
  • ___________________________

Czytelne podpisy wychowawcy klasy
i członków wybranej rady oddziałowej
złożone w obecności rodziców

Wojkowice Kościelne, __ września 2019 r.

 

Rada oddziałowa wybrała na swojego przewodniczącego: ________________________________________

Oświadczenie rady oddziałowej dotyczące wyboru przedstawiciela klasy w Radzie Rodziców

Rada oddziałowa klasy ___ Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Wojkowicach Kościelnych oświadcza, że na przedstawiciela rodziców klasy ___ do Rady Rodziców Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Wojkowicach Kościelnych wybrała ze swojego składu pana/panią*) _____________________________________ .

Czytelne członków wybranej rady oddziałowej

_________________________________
*) niepotrzebne skreślić