Plan lekcji

Office 365 - Porady

Rada Rodziców

Dziennik elektroniczny

Biblioteka

RODO

Odwiedź nasz kanał na YouTube - ZSPWK PLAY

REGULAMIN KONKURSU „KLASA Z KASĄ” ORGANIZOWANEGO PRZEZ RADĘ RODZICÓW ZESPOŁU SZKOLNO-PRZEDSZKOLNEGO W WOJKOWICACH KOŚCIELNYCH 

§ 1

Postanowienia ogólne

1. Niniejszy Regulamin określa zasady organizacji oraz rozstrzygania konkursu „Klasa z kasą” na największą frekwencję wpłat (składek rodziców) na fundusz Rady Rodziców
Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Wojkowicach Kościelnych.

2. Organizatorem konkursu jest Rada Rodziców Zespołu Szkolno-Przedszkolnego
w Wojkowicach Kościelnych.

3. Celem konkursu jest promowanie wpłat (składek rodziców) na fundusz Rady Rodziców.

4. Wysokość rekomendowanej, minimalnej wpłaty (składki rodzica) na ucznia w roku szkolnym 2022/2023 wynosi:

a) 40,00 PLN – 1 dziecko w szkole

b) 30,00 PLN – 2 dziecko w szkole (łącznie za dwoje dzieci 70,00 PLN)

c) 0,00 PLN – 3-cie i kolejne dziecko (łącznie za troje i więcej dzieci 70,00 PLN)

5. Konkurs organizowany jest na terenie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Wojkowicach Kościelnych.

§ 2

Zasady konkursu

 1. Uczestnikami konkursu są wszystkie klasy (oddziały) Zespołu Szkolno-Przedszkolnego
  w Wojkowicach Kościelnych, o ile rodzice uczniów dokonają wpłaty (składki rodzica)
  na fundusz Rady Rodziców w roku szkolnym 2022/2023 w terminie do dnia 31 marca
  2023 roku.
 2. Konkurs nie wymaga zgłoszenia uczestnictwa. Rodzice uczniów danej klasy (oddziału), dokonując wpłat (składki rodzica) na fundusz Rady Rodziców, powodują że klasa (oddział) automatycznie staje się uczestnikiem konkursu.
 3. W konkursie uwzględniane będą wpłaty (składki rodzica) na fundusz Rady Rodziców dokonane w okresie od 1 września 2022 roku do 31 marca 2023 roku.
 4. Zwycięzcami konkursu zostają klasy (oddziały) które osiągną najwyższą średnią wpłatę
  w przeliczeniu na 1 ucznia. Obliczona kwota (z dokładnością do dwóch miejsc
  po przecinku) będzie stanowić podstawę ustalenia rankingu konkursowego.

 Np. rodzice z klasy 1a, która liczy 18 uczniów, wpłacili łącznie 720,00 zł, czyli średnia wpłata na 1 ucznia wynosi 40,00 zł.

 § 3

Dokonywanie wpłat

 1. Wpłaty (składki rodziców) mogą być dokonywane na rachunek bankowy Rady Rodziców:

 a) indywidualnie (przelew, wpłata w kasie banku, przekaz pocztowy):

Odbiorca: Rada Rodziców Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Wojkowicach Kościelnych

Adres: ul. Zachodnia 4, 42-510 Wojkowice Kościelne

Tytułem: nazwisko i imię dziecka (klasa)

Numer rachunku bankowego: 41 8591 0007 0411 0685 5641 0001

Krakowski Bank Spółdzielczy, filia w Siewierzu

 b) zbiorczo za pośrednictwem Rady Oddziałowej (tzw. trójki klasowej) na zasadach określonych wewnętrznie przez rodziców danej klasy (oddziału).

 1. W przypadku gdy klasa (oddział) dokonuje wpłat w sposób określony w pkt. 1b (zbiorcza wpłata), przedstawiciel Rady Oddziałowej (tzw. trójki klasowej) dokonuje wpłaty
  na rachunek bankowy Rady Rodziców o którym mowa w pkt. 1a i przekazuje równolegle imienną listę wpłacających w formie elektronicznej nie później niż do dnia 31 marca
  2023 roku.
 2. Za terminowe wpłaty (składki rodziców) uznaje się środki pieniężne zaksięgowane
  na rachunku bankowym Rady Rodziców do dnia 31 marca 2023 roku włącznie.
 3. Rekomendujemy dokonywanie wpłat nie później niż kilka dni roboczych przed końcem terminu określonego regulaminem, celem ich zaksięgowania w systemie bankowym.

§ 4

Nagrody

 1. W konkursie przewidziano następujące nagrody pieniężne:
  1. 1 000,00 PLN lub 1 500,00 PLN * – I miejsce
  2. 700,00 PLN lub 1 000,00 PLN * – II miejsce
  3. 500,00 PLN lub    700,00 PLN *  – III miejsce

* - premia edukacyjna 

 1. Nagrody określone w pkt. 1 mogą zostać powiększone o dodatkowe środki pieniężne
  (tzw. premia edukacyjna), pod warunkiem ich przeznaczenia w całości na cel edukacyjny.
 2. Jako cel edukacyjny rozumie się m.in. organizację zajęć dodatkowych / warsztatów naukowych, wycieczki klasowej z programem zwiedzania, z terminem realizacji do końca roku szkolnego 2022/2023.
 3. Spełnienie celu edukacyjnego, jako kryterium wypłaty nagrody wraz z premią edukacyjną, będzie podlegało ocenie przez Radę Rodziców na podstawie wniosku otrzymanego od Rady Oddziałowej (tzw. trójki klasowej).
 4. Decyzja Rady Rodziców o przyznaniu nagrody wraz premią edukacyjną jest ostateczna
  i nie podlega procedurze odwoławczej.
 5. O sposobie rozdysponowania środków pieniężnych decydują rodzice w porozumieniu
  z uczniami, po zasięgnięciu opinii wychowawcy klasy.

§ 5

Rozstrzygnięcie konkursu

 1. Klasy (oddziały), które osiągną najwyższą średnią wpłatę na fundusz Rady Rodziców,
  w przeliczeniu na 1 ucznia, zostają zwycięzcami konkursu.
 2. Zostaną przyznane miejsca I, II i III – ranking ustalony malejąco wg wskaźnika
  o którym mowa w pkt. 1
 3. W przypadku takiej samej średniej kwoty decydująca będzie kolejność wpłat. Wygrywa klasa (oddział), która wcześniej dokonała ostatniej wpłaty.
 4. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do 20 kwietnia 2023 roku.
 5. Wyniki konkursu zostaną podane do publicznej wiadomości poprzez:
  1. system dziennika elektronicznego „mobiDziennik” (do rodziców, wychowawców klas);
  2. stronę internetową i media społecznościowe Zespołu Szkolno-Przedszkolnego
   w Wojkowicach Kościelnych.
 6. Rady Oddziałowe (tzw. trójki klasowe) zwycięskich klas (oddziałów) w ciągu 14 dni kalendarzowych od ogłoszenia wyników konkursu składają deklarację czy klasa (oddział) odbiera nagrodę w kwocie podstawowej czy wnioskuje o wypłatę łącznie z premią edukacyjną. Wniosek można przesłać elektronicznie bądź przekazać poprzez sekretariat szkoły w formie tradycyjnej.
 7. Rada Rodziców w ciągu 7 dni kalendarzowych od otrzymania wniosku Rady Oddziałowej (tzw. trójki klasowej) podejmuje decyzję o przyznaniu nagrody wraz z premią edukacyjną. Decyzja Rady Rodziców przekazywana jest zwrotnie Radzie Oddziałowej (tzw. trójce klasowej) w tej samej formie co otrzymany wniosek.
 8. Nagrody zostaną przekazane do dyspozycji zwycięskich klas (oddziałów), za pośrednictwem Rad Oddziałowych (tzw. trójek klasowych), w terminie 7 dni kalendarzowych
  od zakończenia rozpatrywania wniosków o których mowa w pkt. 6-7, jednak nie później
  niż 18 maja 2023 roku.

    § 6

Postanowienia końcowe

 1. Wszelkie uwagi i zastrzeżenia do przebiegu, rozstrzygnięcia konkursu, mogą być wnoszone przez jego uczestników w ciągu 7 dni kalendarzowych od ogłoszenia wyników - elektronicznie bądź można przekazać poprzez sekretariat szkoły w formie tradycyjnej.
 2. W przypadku wystąpienia uwag lub zastrzeżeń Rada Rodziców w ciągu 7 dni kalendarzowych zapozna się z uwagami i przekaże zwrotnie swoją decyzję o ich uwzględnieniu bądź odrzuceniu. Decyzja Rady Rodziców przekazywana jest zwrotnie zgłaszającemu w tej samej formie co otrzymane uwagi i zastrzeżenia.
 3. Decyzja Rady Rodziców o uwzględnieniu bądź odrzuceniu zgłoszonych uwag i zastrzeżeń jest ostateczna i nie podlega procedurze odwoławczej.
 4. Rada Rodziców zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu lub zmniejszenia ilości i kwot nagród o których mowa w 4 ust. 1 regulaminu, w szczególności gdy suma wpłat (składek rodziców) nie pozwoli na pokrycie kosztów konkursu.
 5. W sprawach spornych i nieuregulowanych niniejszym regulaminem decyzje podejmuje Rada Rodziców Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Wojkowicach Kościelnych.
 6. Regulamin wchodzi w życie z dniem publikacji. 

Opublikowano dnia: 10 listopada 2022 r.