Pn Wt Śr Cz Pt So N
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

 

Plan lekcji

Office 365 - Porady

Rada Rodziców

Dziennik elektroniczny

Biblioteka

RODO

Odwiedź nasz kanał na YouTube - ZSPWK PLAY

Rok szkolny 2017/2018

 

 1. Dyskoteki szkolne odbywają się w terminie wyznaczonym przez Samorząd Uczniowski, po uzgodnieniu z Dyrekcją szkoły.  
 2. Dyrektor szkoły wyraża lub nie wyraża zgody na organizację dyskoteki.
 3. Z ważnej przyczyny Dyrektor szkoły może odwołać planowaną dyskotekę (np. żałoba narodowa, zagrożenie bezpieczeństwa itp.).
 4. Informacja o dyskotece będzie ogłaszana nie później niż tydzień przed zaplanowanym terminem.
 5. Dyskoteki szkolne będą się odbywać w godzinach od 15.30 do 18.30  Podane godziny trwania dyskotek mogą być modyfikowane przez Dyrekcję szkoły.
 6. Pół godziny po rozpoczęciu dyskoteki nikt z uczniów nie może już zostać wpuszczony na zabawę.
 7. Dyskoteki szkolne mogą być płatne lub bezpłatne dla uczestników.
 8. W dyskotece mogą uczestniczyć uczniowie, którzy posiadają zgodę na piśmie od rodzica (prawnego opiekuna) zgodnie ze wzorem, który jest załącznikiem do regulaminu.
 9. Uczeń ma obowiązek dostarczyć zgodę opiekunom samorządu uczniowskiego najpóźniej na 3 dni przed planowaną dyskoteką. Na podstawie zebranych deklaracji opiekunowie sporządzają listę uczniów mogących wziąć udział w dyskotece. Ilość miejsc jest ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń.
 10. Na dyskoteki szkolne nie mogą być wpuszczane osoby spoza szkoły, dotyczy to również absolwentów.
 11. Opiekę podczas dyskotek sprawują nauczyciele (według przyjętego harmonogramu).
 12. Dyżurujący nauczyciel jest zobowiązany do terminowego objęcia dyżuru w miejscu wskazanym przez organizatora dyskoteki i do aktywnego działania na rzecz respektowania regulaminu dyskoteki oraz czynnej troski o bezpieczeństwo uczniów.
 13. Podczas pełnienia dyżuru każdy nauczyciel sprawuje opiekę nad osobami znajdującymi się w miejscu jego dyżuru.
 14. Podczas dyskotek należy dbać o porządek i odpowiednie zachowanie.
 15. Obowiązuje całkowity zakaz palenia papierosów, picia alkoholu, zażywania środków odurzających i psychoaktywnych.
 16. Złamanie zakazu z punktu 17 może spowodować przerwanie dyskoteki przez organizatora.
 17. W czasie dyskoteki zakazane są niebezpieczne zabawy oraz zachowania zagrażające bezpieczeństwu uczestników imprezy. Niedozwolone jest:
  a) wchodzenie na stoły, krzesła lub inne elementy wyposażenia;
  b) bieganie po korytarzach i schodach;
  c) otwieranie okien
  d) stosowanie agresji fizycznej i psychicznej (popychanie, kopanie, bicie, podstawianie nóg, przezywanie, obrażanie, wyzywanie itp.);
  e) siadanie na schodach, półpiętrach;
  f) śmiecenie, niszczenie mienia i sprzętu szkolnego;
  g) noszenie przy sobie niebezpiecznych dla życia i zdrowia przedmiotów;
  h) publiczne manifestowanie uczuć;
  i) przebywanie w szatni bez uzasadnionej potrzeby.
 18. Uczeń biorący udział w dyskotece nie może opuszczać budynku w trakcie jej trwania oraz może korzystać tylko z wyznaczonych pomieszczeń.
 19. W przypadku, gdy uczeń zostanie odebrany przez rodzica (prawnego opiekuna) w trakcie trwania dyskoteki, uczeń nie może już na nią powrócić.
 20. Opiekunowie i uczniowie mają obowiązek informowania Dyrektora szkoły (lub osobę, która go zastępuje) o niewłaściwym zachowaniu uczniów podczas szkolnych dyskotek – każde takie zachowanie będzie karane zgodnie z zapisami w Statucie Szkoły.
 21. Uczniowie nieprzestrzegający postanowień niniejszego regulaminu lub Statutu Szkoły zostają skierowani do pełniącego dyżur Dyrektora szkoły (lub osoby, która go zastępuje). Dyrektor powiadamia o tym fakcie wychowawcę oraz rodziców, a w uzasadnionych sytuacjach także policję.
 22. Uczestnika dyskoteki usuniętego za nieprzestrzeganie regulaminu muszą osobiście odebrać rodzice lub opiekunowie prawni.
 23. W przypadku podejrzenia o posiadanie przez ucznia niebezpiecznych przedmiotów lub środków niedozwolonych informuje się o tym fakcie rodziców i policję. W tym przypadku rodzic jest zobowiązany zgłosić się niezwłocznie do szkoły.
 24. Straty materialne wynikłe podczas dyskotek pokrywane są przez rodziców sprawców zdarzenia po rozmowie z Dyrektorem szkoły.
 25. Wychowawcy klas zobowiązani są do zapoznania uczniów z regulaminem dyskotek.
 26. Regulamin dyskotek szkolnych jest dostępny na stronie internetowej szkoły.