Dyrektor Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Wojkowicach Kościelnych ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko – kucharz 

  1. Określenie stanowiska pracownika: kucharz w przedszkolu,

Miejsce wykonywania pracy: Przedszkole w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Wojkowicach Kościelnych, ul. Zachodnia 4

Wymiar czasu pracy: pełny etat

Podstawa zatrudnienia: umowa o pracę

  1. Wymagania niezbędne:

- obywatelstwo polskie,

- niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo karne skarbowe,

- pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych,

- wykształcenie średnie zawodowe, zasadnicze zawodowe i odpowiednie wykształcenie w zawodzie,  - minimum rok udokumentowanego doświadczenia pracy na stanowisku kucharza lub pomocy kuchennej,

- stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na danym stanowisku.

  1. Wymagania dodatkowe:

- umiejętność pracy w zespole,

- sumienność,

- pracowitość,

- dobra organizacja pracy,

- mile widziane dodatkowe kwalifikacje w branży gastronomicznej.

  1. Ogólny zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

- przyrządzanie posiłków zgodnie z obowiązującym jadłospisem i zasadami technologii,

-odpowiedzialność za jakość i terminowość wydawanych posiłków,

- dbanie o racjonalne zużycie produktów,

- utrzymywanie wraz z personelem kuchni i pomieszczeń pomocniczych, naczyń, urządzeń i sprzętu w czystości i porządku zgodnie z przepisami sanitarno-epidemiologicznymi,

- dbanie o powierzony sprzęt kuchenny,

- przestrzeganie przepisów BHP, przeciwpożarowych i HACCP,

- codzienne pobieranie próbek żywieniowych i właściwe ich przechowywanie zgodnie z przepisami sanitarno-epidemiologicznymi,

- wykonywanie innych czynności poleconych przez dyrektora i przełożonych.

  1. Wymagane dokumenty:

- życiorys (CV),

- list motywacyjny,

- kopie świadectw i dyplomów potwierdzających wykształcenie oraz uzyskane kwalifikacje i    uprawnienia zawodowe,

- kopie świadectw pracy potwierdzające wymagany staż pracy.

  1. Forma i termin składania ofert:

Wymagane dokumenty należy złożyć w sekretariacie Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Wojkowicach Kościelnych, ul.  Zachodnie 4, w terminie do 6 lipca 2018r.