Wojkowice Kościelne 12.12.2013r.

Zawiadomienie  o wyborze najkorzystniejszej oferty

Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1  ustawy z dnia 29 stycznia 2004r Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z  2013r. poz. 907 z późniejszymi  zmianami) Zamawiający zawiadamia, iż dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty    w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na Dostawę produktów żywnościowych do Zespołu Szkolno-Przedszkolnego  w Wojkowicach Kościelnych prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego z możliwością składania ofert częściowych. Dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty  w częściach I, II, III i IV

Część I – Dostawa artykułów spożywczych do Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Wojkowicach Kościelnych

(w tym: mleko, produkty mleczarskie, przetworzone owoce i warzywa, jaja, produkty przemiału ziarna, skrobi i produktów skrobiowych, oleje i tłuszcze zwierzęce lub roślinne, ryby mrożone, filety rybne i pozostałe mięso z ryb, różne produkty spożywcze)

Zamawiający za najkorzystniejszą uznał ofertę nr 4 :

Henryk  Milewski

Firma Handlowa

42-470 Siewierz

ul. Klubowa 12

cena brutto :  61 198,16

Uzasadnienie:

W przedmiotowym postępowaniu została złożona tylko jedna oferta. Wykonawca spełnił warunki udziału w postępowaniu, oferta nie podlegała odrzuceniu. Oferta uzyskała w kryterium oceny – CENA  -100pkt. w w/w  części.

Część II – Dostawa produktów zwierzęcych, mięsa i produktów mięsnych do Zespołu Szkolno-Przedszkolnego

w Wojkowicach Kościelnych

Zamawiający za najkorzystniejszą uznał ofertę nr 1 :

Zakład  Rzeźniczo-Wędliniarski

Jacek Bara

42-460 Boguchwałowice

ul. Buczka 6

cena brutto :  31 785,25

Uzasadnienie:

W przedmiotowym postępowaniu została złożona tylko jedna oferta. Wykonawca spełnił warunki udziału w postępowaniu, oferta nie podlegała odrzuceniu. Oferta uzyskała w kryterium oceny – CENA  -100pkt. w w/w  części.

Część III – Dostawa owoców, warzyw i podobnych produktów do  Zespołu Szkolno-Przedszkolnego

w Wojkowicach Kościelnych

Zamawiający za najkorzystniejszą uznał ofertę nr 3 :

F.H.U. DAMEX

Damian  Surmański

41-940 Piekary Śląskie

ul. Bytomska  86/1

cena  brutto : 17 071,00

Uzasadnienie:

W przedmiotowym postępowaniu została złożona tylko jedna oferta. Wykonawca spełnił warunki udziału w postępowaniu, oferta nie podlegał odrzuceniu. Oferta uzyskała w kryterium oceny – CENA -  100pkt.  w  w/w  części.

Część IV – Dostawa pieczywa, świeżych wyrobów piekarskich i ciastkarskich do Zespołu Szkolno-Przedszkolnego

w Wojkowicach Kościelnych

Zamawiający za najkorzystniejszą uznał ofertę nr 2 :

Zakład  Piekarniczy „MALTA”

Jerzy Maltazar

42-470 Siewierz

ul. Bema 58

cena brutto :  5 776,00

Uzasadnienie:

W przedmiotowym postępowaniu została złożona tylko jedna oferta. Wykonawca spełnił warunki udziału w postępowaniu, oferta nie podlegała odrzuceniu. Oferta uzyskała w kryterium oceny – CENA  -100pkt. w w/w  części.


Wykonawcy, którzy złożyli oferty w przedmiotowym postępowaniu:

oferta  nr 1  złożona  przez

Zakład  Rzeźniczo-Wędliniarski

Jacek Bara

42-460 Boguchwałowice

ul. Buczka 6

Część nr II cena brutto :  31 785,25

oferta  nr 2  złożona  przez

Zakład  Piekarniczy „MALTA”

Jerzy Maltazar

42-470 Siewierz

ul. Bema 58

Część  nr  IV cena  brutto :  5 776,00


oferta  nr 3  złożona  przez

F.H.U  DAMEX

Damian  Surmański

41-940 Piekary Śląskie

ul. Bytomska  86/1

Część  nr  III cena  brutto : 17 071,00

oferta  nr 4  złożona  przez

Henryk  Milewski

Firma Handlowa

42-470 Siewierz

ul. Klubowa 12

Część nr I cena brutto :  61 198,16
STRESZCZENIE  OCENY  I   PORÓWNANIA  ZŁOŻONYCH   OFERT

Nr oferty

liczba punktów w kryterium cena - część I

liczba punktów w  kryterium cena – część II

liczba punktów w  kryterium cena – część III

liczba punktów w  kryterium cena – część IV

1

-----

100

-----

------

2

-----

------

-----

100

3

-----

------

100

------

4

100

------

-----

------


Aleksandra Młynarska